Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕСЕТГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2017-2026 г.


13.07.2017

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на заявлението на "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите за периода 2017-2026 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР като обсъждането беше излъчено онлайн.

    С Решения на КЕВР от 22.06.2015 г. и от 05.11.2015 г. "Булгартрансгаз" ЕАД е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България. Съгласно Закона за енергетиката, Комисията одобрява Десетгодишен план, наблюдава и контролира изпълнението му в съответствие с нормативната уредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на газопреносни системи на територията на ЕС е предвидено в чл. 22 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година. Националните планове за развитие на мрежата са важен елемент в Регионалните инвестиционни планове за развитие на мрежата (GRIPs), както и в Общностния план за развитие на мрежата в ЕС, изготвян от Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG).

    На проведеното обществено обсъждане присъстваха изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Георги Гегов и членове на ръководството на дружеството, представители на Министерство на енергетиката и на Българската газова асоциация /БГА/. Според Пламен Павлов от БГА, "Булгартрансгаз" ЕАД е трябвало предварително да организира обсъждане на Десетгодишния план със заинтересованите страни. От националния газов оператор поясниха, че такова обществено обсъждане е проведено и е било публично оповестено, като е даден 3-седмичен срок всички страни да представят свои предложения.

    Основните цели, залегнали в Десетгодишния план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2026 г. са създаване на необходимите условия страната ни да утвърди позицията си като важен газоразпределителен център в региона, развитието на междусистемната свързаност със съседните държави, развитието на съществуващата газопреносна мрежа, разширяването на капацитета за съхранение на природен газ, се посочва в доклада на работната група. С реализацията на Десетгодишния план България ще утвърди водещата си роля в значимите газопреносни проекти в региона на Югоизточна Европа и същевременно ще гарантира своята енергийна сигурност. Създаването на предпоставки за свързаността на националните и регионалните пазари на природен газ отговаря и на цялостната стратегия на ЕК за либерализация на газовия пазар на континента, което води до реална конкуренция и възможности за по-добри цени и по-добро качество на доставките.

    Окончателно решение по заявлението на "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2017-2026 г. Комисията ще приеме на закрито заседание на 1.08.2017 г.