Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.012-0001-C01 "РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ"


16.03.2021

В периода до м. октомври 2020 г. бяха изцяло реализирани предвидените дейности 1 и 2 от проекта, свързани с разработването на проекти на нормативни актове и вътрешни правила, регламентиращи процеса на разследване на нарушения на Регламент №1227/2011 (REMIT, РЕМИТ). Изготвени бяха:

  – Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката;
  – Проект на Методика на Комисията за енергийно и водно регулиране за изчисляване на глобите/санкциите за нарушения на Регламент (ЕС) 1227/2011;
  – Проект на Правила за взаимодействие и сътрудничество между Комисията за енергийно и водно регулиране и Комисията за защита на конкуренцията;
  – Проект на Правила за взаимодействие и сътрудничество между Комисията за енергийно и водно регулиране и Комисията за финансов надзор;
  – Проект на Инструкция за условията и реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за енергийно и водно регулиране.
  – Проект за вътрешни правила на разследващия експерт на КЕВР в производствата за установяване на нарушение по Глава Седма „а“ от Закона за енергетиката.

Финалните проекти на документите бяха приети на заседания на Комисията.

Като следваща стъпка, с цел създаване на практически умения за изпълнение на правомощията на КЕВР за контрол по Регламент (ЕС) 1227/2011, през м. октомври и ноември 2020 г. бяха осъществени трите еднодневни обучения, предвидени в дейност 6, организирани от консултантския екип с участието на международни и национални лектори. На тях бяха обсъдени практически въпроси относно разследването на предполагаеми нарушения по REMIT, различните категории доказателства, допустимите действия за събирането им, редът и процедурите, начините на извличане на електронни данни по време на разследвания.  Представени бяха специфични софтуерни инструменти, които биха могли да се използват в процеса на разследването.

Към настоящия момент КЕВР е приела изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (HЛДЕ) в сила от 31.12.2020 г. С измененията нормативно се уреждат обществените отношения, свързани с  извършването на ефективен контрол от страна на КЕВР по изпълнение на REMIT. В процес на обществено обсъждане са проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката и проект на Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна.

Продължава изпълнението на „икономическите“ дейности 3, 4 и 5 от проекта, в рамките на които се разработват:

  – Проект на правила за водене на единна регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори;
  – Проект на методика за оценка на капиталовите разходи и на оперативните разходи на електроразпределителните предприятия и
  – Проект на методика за обвързване на регулираните приходи на мрежовите предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите, която ще бъде предложена за приемане от КЕВР. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg