Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА САНКЦИИТЕ И ГЛОБИТЕ, НАЛАГАНИ ПО ЧЛ. 224Г ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА


16.03.2021

Обществено обсъждане се състоя и по проект на Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ проведе обществени обсъждания на проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г  от Закона за енергетиката /Методиката/, както и на проект на Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 /REMIT, Регламента/, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна /Правилата/. В съответствие с изискванията на нормативната уредба докладите на работните групи и проектите на нормативни актове бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР.  Проектът на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г  от Закона за енергетиката беше публикуван на Портала за обществени консултации. В съответствие с решение на Комисията, продиктувано от епидемичната обстановка, обсъжданията бяха проведени  от разстояние, чрез програмата за комуникации Skype. За участие в тях Комисията отправи покани до заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители.   В обществените обсъждания от разстояние участваха представители на Българската асоциация Природен газ, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и Асоциация свободен енергиен пазар. Обществените обсъждания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на Комисията.

 В доклада на работната група се посочва, че проектът на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г  от Закона за енергетиката /ЗЕ/ е разработен в съответствие с въведените през 2018 г. промени в ЗЕ, с които са предвидени нови задължения на КЕВР относно контрола по спазването на Регламент (ЕС) № 1227/2011. Съгласно изискванията на REMIT държавите-членки са задължени да установят правила относно санкциите за нарушения на Регламента и да вземат всички необходими мерки за обезпечаване на тяхното прилагане. Санкциите следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, като отразяват характера, продължителността и сериозността на нарушението, нанесените на потребителите вреди и потенциалните ползи от търговията, извършена на базата на вътрешна информация и манипулиране на пазара. Във връзка с това, в чл. 224г, ал. 3 от ЗЕ е предвидено, че при установяване на нарушение на чл. 3 и чл. 5 от REMIT, КЕВР следва да наложи санкция на съответното лице като конкретния размер и глобата се определя от Комисията в съответствие с приета от нея Методика.

С предложения проект на Методика се уреждат начините за определяне конкретния размер на имуществените санкции и на глобите за нарушения на REMIT, представляващи нарушения на забраните за търговия с вътрешна информация (чл. 3 от Регламента), както и за пазарна манипулация и опит за пазарна манипулация (чл. 5 от Регламента). Методологията включва три основни стъпки - изчисляване на стойността на продажбите, с които е свързано нарушението, определяне на основния размер на санкцията, отчитане на смекчаващи и утежняващи вината обстоятелства. Въведена е възможност за увеличение на санкцията с възпираща цел, по преценка на Комисията

На общественото обсъждане на проекта за Методика участниците посочиха необходимостта от прецизиране на отделни текстове, свързани с въвеждане на обективни критерии за категоризиране на нарушенията, осигуряване на по-голяма прозрачност при определяне на глобите и др. От страна на Комисията членът на КЕВР Александър Йорданов посочи, че проектът на Методика няма характер на изчислителен модел и в него е необходимо да бъде запазено правото на преценка на регулатора по отношение на налаганите санкции. Според членът на Комисията Ремзи Осман проектът е добър и е сериозна основа за внасяне на известни допълнения и уточнения.

 На второ обществено обсъждане Комисията разгледа доклад на работната група и проект на Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна.   В съответствие с промените в Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 38 от 2018 г.) Комисията прие изменения и допълнения в Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), в сила от 31.12.2020 г., с които регламентира условията и реда за извършване на контрол по изпълнение на REMIT. В чл. 155о, ал. 1 от НЛДЕ е предвидено КЕВР да уреди с правила, които се публикуват на интернет страницата й, процедурата, регламентираща достъпа, използването и съхраняването на документите, представляващи производствена, търговска или друга тайна, защитена от закон. В проекта са посочени целите във връзка с прилагането на Правилата, субектите и обхват на достъпа, изискванията за определяне на информацията като поверителна, разкриването на поверителна информация, процедурата за предоставяне на достъп до материалите. Посочени са и задължителните действия на страните по получаването на достъп до материалите, събрани в  производство по установяване на нарушение на чл. 3 и/или чл. 5 от Регламента.

На проведеното обществено обсъждане участниците направиха отделни бележки по отношение на прецизиране на текстовете, свързани с достъпа до информация, изземване на документация и др.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане и други заинтересовани лица могат да внесат в Комисията писмени становища по обсъжданите проекти, на които ще бъде даден мотивиран отговор. Окончателните решения на Комисията по проекта на Методика и проекта за Правила ще бъдат взети на закрито заседание на регулатора на 8.04.2021 г.