Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2021 г.


24.02.2021

Председателят на енергийния регулатор : Цените на топлинната енергия няма да се увеличат и ще останат непроменени през последния месец на зимния отоплителен сезон

 На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец март 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради въведените от Комисията противоепидемични мерки откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез Програмата за комуникации Skype. 

След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 март 2021 г. да бъде в размер на 28,64 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

От страна на заявителя „Булгаргаз“ ЕАД в откритото заседание участва изпълнителният директор на дружеството Николай Павлов, който заяви, че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 март 2021 г.  Представителят на дружеството посочи, че от м. декември насам цените на петрола на международните пазари са нараснали с 38%, поради увеличеното потребление в резултат на възстановяването на пазарите и влиянието на ограничения добив на петрол. Тази тенденция се отразява на цените на алтернативните на природния газ горива мазут и газьол. Същевременно разчетите на „Булгаргаз“ ЕАД за януари и февруари 2021 г. показват, че средните цени на газовите пазари са били около 20 евро/МВч, като през последната седмица те леко се понижават. Очакванията на обществения доставчик са, че цените за българските потребители през м. март 2021 г. ще бъдат с 15-16 на сто по-ниски от нивата на газовите хъбове в Западна Европа, тъй като общественият доставчик ще предлага количества от добив на природен газ от хранилището в Чирен, количества по договора за доставки с ООО "Газпром экспорт" и по договора с азербайджанска компания. По прогнози на дружеството за м.април 2021 г., предложената цена на природния газ за българския пазар ще бъде повлияна от нарасналите цени на петрола, но въпреки това тя ще остане конкурентна по отношение на цените на европейските газови пазари. Николай Павлов потвърди, че на 1.03.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД ще представи в КЕВР актуализирано заявление с отчетна информация към 28.02.2021 г. за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове, както и за всички допълнителни количества природен газ по програмата за освобождаване на природен газ и по договорите с лицензиантите. Актуализираното заявление ще включва и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. февруари 2021 г.

„Изнесената обстойна информация от ръководителя на „Булгаргаз“ ЕАД  за очакваната цена на природния газ за м. март 2021 г. сочи ясно, че няма риск за увеличение на цените на топлинната енергия за българските потребители и те ще останат непроменени през последния месец на зимния отоплителен сезон“, подчерта на откритото заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г.  Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула. Отчетени са и количествата природен газ по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. март 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението за утвърждаване на цена за месец март 2021 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.03.2021 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.