Новини

КЕВР ОДОБРИ ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ“


27.01.2021

Днес Комисията за енергийно и водно регулиране одобри образец на заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“.

Приетите промени в Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г.) предвиждат дейността „търговия с природен газ“ да се извършва въз основа на издадена лицензия  по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ, считано от 01.10.2021 г. Заявленията за издаване на лицензия се подават от търговците на природен газ пред Комисията. Във връзка с промените в ЗЕ регулаторът прие изменения и допълнения в Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката /НЛДЕ/, в които детайлно се уреждат реда, начина и процедурата по издаване на лицензия за търговия с природен газ. 

Одобреният образец на заявление съдържа и указания за попълването му, както и описание на приложенията към него. В образеца са посочени правните, техническите и икономическите изисквания към кандидатите за получаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, както и необходимите документи, които следва да бъдат приложени към него, съгласно ЗЕ и НЛДЕ. 

 Одобреният образец на заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“ е публикуван на Единния портал за предоставяне на информация и услуги и на сайта на КЕВР - Раздел Форми и образци, Заявления, Лицензиране - https://www.dker.bg/bg/za-kevr/obraztsi/zayavleniya.html