Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ НА ПАЗАРА НА БАЛАНСИРАЩА ЕНЕРГИЯ


04.12.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане по проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Правомощието на Комисията ежегодно да определя пределна цена за сделки на пазара на балансираща енергия произтича от разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от Закона за енергетиката. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът беше публикуван на интернет страницата на КЕВР. Официални покани за участие в общественото обсъждане регулаторът изпрати до заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. Представители на ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД и „Аку Енерджи България“ участваха дистанционно в обсъждането чрез системата Skype.

Проектът на решение предвижда пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре да бъде в размер на Цпдн +100 лв./MWh, където Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. В проекторешението е заложено пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране надолу да бъде в размер на 0,00 (нула) лв./MWh.  

Според експертите на КЕВР с проекта за решение се предлага работещ и балансиран модел за ценообразуване, който изключва в максимална степен възникването на екстремни стойности и отчита в еднаква степен интересите на различните участници на балансиращия пазар. Прилагането на този модел за определяне на цената на доставчиците на балансираща енергия осигурява предпоставки за стабилност на сектора, сигурност на снабдяването и спазване на принципите по чл. 23, чл. 24 и чл. 31 от ЗЕ.     

В изказванията си на общественото обсъждане представителите на ЕСО и на НЕК заявиха, че регулаторът действително има законовото задължение ежегодно да определя пределни цени, но призоваха да бъде обмислено тяхното премахване, тъй като е налице конкуренция между доставчиците на пазара на балансираща енергия.  

В отговор председателят на КЕВР доц. Иван Иванов и ръководителят на работната група Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електро и Топлоенергетика“, подчертаха, че Законът за енергетиката изисква Комисията ежегодно да определя пределни цени за сделките на пазара на балансираща енергия. Според Пл. Младеновски с определените пределни цени регулаторът не влияе на цената на пазара. По отношение на становището на НЕК пределните цени да не бъдат прилагани за ПАВЕЦ той поясни, че не съществува възможност пределните цени да бъдат прилагани към някои пазарни участници, а към други – не.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат свои писмени становища по проекта на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Регулаторът ще се произнесе мотивирано по тях в окончателното си решение на закрито заседание на 23.12.2020 г.

         Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.