Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОТМЯНА НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО


20.06.2017

Новата наредба гарантира точност и надеждност на сертификатите за произход и ускорява процедурите по издаването им

    КЕВР проведе обществено обсъждане на доклад и проект на нормативен акт във връзка с проекта на Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Докладът с мотиви и проектът на нормативния акт бяха публикувани предварително на интернет страницата на Комисията и в Портала за обществени консултации. В общественото обсъждане участваха представители на Министерство на енергетиката, ЕСО, ЧЕЗ, ЕВН, топлофикационни дружества от Враца, Петрич, Плевен, София, Русе, граждански организации. В срок до 4 юли 2017 г. заинтересованите страни могат да внесат писмени предложения и възражения по проекта за наредба.

    С приемането и прилагането на проекта на Наредба ще бъде постигната по-ясна регламентация, оптимизиране на дейността във връзка с издаването на сертификати за произход, използването им за доказване на произхода на енергията и синхронизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз. По този начин ще бъдат гарантирани точността и надеждността на сертификатите за произход и същевременно ще бъдат ускорени процедурите по издаването на месечните сертификати.

    Към момента КЕВР прилага действащата Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, приета с ПМС № 110 от 14.05.2007 г. Приемането на нова Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия произтича от промените в Закона за енергетиката /чл. 163в, ал. 3/, приети през 2016 г., се посочва в доклада на работната група.

    Сред основните цели на новата Наредба е синхронизирането на подзаконовата правна уредба в съответствие със законовите промени, както и прецизиране на разпоредбите, за които е установена такава необходимост в резултат от анализа на практиката по прилагане на сега действащата Наредба. Измененията обхващат промяна в обхвата на извършваните от КЕВР дейности и се предвижда освен издаване и отмяна на сертификати, Комисията да администрира и дейностите по тяхното прехвърляне. В съответствие с промените в ЗЕ, транспониращи изискванията на Приложение Х от Директива 2012/27/ЕС, се осигурява възможността сертификатите за произход на електрическа енергия да бъдат издавани, прехвърляни и отменяни по електронен път. Сертификатът за произход може да бъде отменен от Комисията в едногодишен срок след влизането му в сила, когато документ или документи, въз основа на които е издаден, са признати за неистински от компетентен орган или се установи, че титулярът на сертификата е представил неверни сведения, послужили като основание за издаването му.

    В наредбата са регламентирани и условията, при които Комисията издава и отказва сертификати за произход за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство. Предвидена е възможност регулаторът да издава сертификати за произход за количество електрическа енергия, различно от заявеното от производителя, ако са налице достатъчно данни за неговото определяне.

    Измененията спрямо досегашната нормативна уредба включват уточняване на вида на енергията, за която се издават сертификатите за произход, както и промяна на периода, за който се издават сертификатите. От едногодишен, периодът става едномесечен и в тази връзка се променя срока за подаване на заявленията – 14 дни след изтичането на периода, за който се иска издаване на сертификат. Подобрени са действащи разпоредби, свързани с документите, които се прилагат към заявлението, с оглед осигуряване на достоверността на данните и информацията, въз основа на които КЕВР издава сертификат за произхода на електрическата енергия. В проекта за наредба са направени изменения и допълнения, свързани с транспониране на Директива 2012/27/ЕС, която поставя нови изисквания към съдържанието на гаранцията (сертификата) за произхода на стоката електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Съгласно изискванията един сертификат ще се издава за нетно количество от 1 MWh електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, измерено на изхода на централата и подадено към съответната електрическа мрежа, в рамките на един календарен месец, при спазване на изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне. С новата наредба ще бъде детайлизирана законовата разпоредба на чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката, предвиждаща Комисията да създаде, поддържа и публикува на своята интернет страница публичен регистър за сертификатите за произход на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

    В съответствие с изискванията за прозрачност на дейността на държавните институции, общественото обсъждане на проекта на наредба беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.