СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛИЯ НА 19.06.2017 г. ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ "Е-РЕГИСТЪР 1Д" НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


14.07.2017

Във връзка със стартиралия на 19.06.2017 г. от Комисията за финансов надзор /КФН/ електронен модул "Е-РЕГИСТЪР 1Д" за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в това число на лицата, чиято дейност се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, с цел тяхното по-добро информиране относно функционалността и достъпа до новото приложение за регистрация, КЕВР публикува официално получената информация от председателя на КФН г-жа Карина Караиванова:

"От 19 юни 2017 г. стартира приложение за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в електронния модул "Е-РЕГИСТЪР 1Д".

Съгласно § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) ДР на ЗППЦК, разпоредбите на глава шеста "а" от ЗППЦК за разкриване на информацията се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала,като е предвидено изключение за предприятия, които отговарят на два от трите критерии, посочени в ал. 2 на разпоредбата, за които изискването не намира приложение.

Достъпът до модула "Е-РЕГИСТЪР 1Д" и неговата функционалност ще бъде възможен след надлежна регистрация на задължените лица. Регистрацията се осъществява след одобрение на подадена заявка за достъп до системата. След подаване на заявката за регистрация и обработката ѝ от страна на КФН заявителят ще получи електронно уведомление на предоставения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомлението ще съдържа информация за успешната регистрация на заявителя или мотивиран отказ за нейното осъществяване.

Секцията за регистрация/дерегистрация в модула е общодостъпна на електронната страница на КФН, на адрес https://register1d.fsc.bg/1d_register.

Пълната функционалност на модула ще бъде активирана след 17.07.2017 г. Модулът ще бъде достъпен чрез електронната страница на КФН на адрес https://register1d.fsc.bg/eRegister1d, където в секция е-Портали е обособена подсекция Е-Регистър-1Д.

Публичният достъп до разкритата чрез модула информация ще се осигурява чрез официалната страница на КФН посредством активна връзка към данните от него.

За работата с приложението за регистрация/дерегистрация на модул "Е-Регистър 1Д", на разположение на лицата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК и подлежащи на регистрация в модула, в секцията на модула е налично подробно ръководство в електронен формат".