Новини

КЕВР ПРИЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАНИЯ БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


16.06.2020

На закрито заседание КЕВР прие Правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/. Съгласно промените в Закона за енергетиката от 08.10.2019 г.   Комисията одобрява Правилата по предложение на оператора на организирания борсов пазар.

Основната цел на приетите ПРОБПЕЕ е да се постигне сигурност и яснота в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията на електрическа енергия на организирания борсов пазар, като се регламентират правата и задълженията на търговските участници и на БНЕБ ЕАД. С Правилата се обхваща цялостната дейност на борсовия оператор, включително на трите пазарни сегмента - „Ден напред“, „В рамките на деня“ и Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия чрез двустранни договори.  В  отделни глави са регламентирани процедурите за регистрация и достъп на търговските участници до електронните системи за търговия и сетълмент, правилата за оттегляне, отстраняване и изключване на търговски участници от борсовия пазар, реда, начина и условията за осъществяване на търговия на отделните пазарни сегменти. Уточнени са действията, пораждащи финансови взаимоотношения и финансови задължения, както и предоставяните услуги по сетълмент на всички сегменти на борсовия пазар на електрическа енергия. В ПРОБПЕЕ е уредена и отговорността на търговските участници при неизпълнение на задължения, произтичащи от участието им на борсовия пазар, както и от сключени договори за търговия на този пазар.

С  разпоредбите на глава „Правила за поведение“ се създават условия за нормалното и сигурно функциониране на борсовия пазар и се регламентират правилата за прозрачно осъществяване на сделките и за сигурност на предоставяната в тази връзка информация. Регламентирани са забрани за манипулиране на пазара и за търгуване с вътрешна информация, произтичащи от изискванията на Регламент (ЕС) № 1227/2011 /REMIT/ относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Приетите ПРОБПЕЕ са съобразени с нормите на Закона за енергетиката, които въвеждат изискванията на редица европейски директиви и регламенти - Директива 2009/72/ЕО относно общите правила на вътрешния пазар на електрическа енергия, Регламент (ЕС) 2015/1222 за установяване на насоки относно разпределянето на преносна способност и управление на претоварването, Регламент (ЕС) № 1227/2011 от 25.11.2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия и Регламент (ЕС) 2019/943 относно вътрешния пазар на електроенергия.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът за Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и докладът на работната група бяха публикувани на 10.04.2020 г. на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. На 15.04.2020 г. Комисията проведе обществено обсъждане, на което бяха поканени за участие заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – енергийни дружества, държавни органи, браншови организации, организации на потребители и др. В предвидения 14-дневен срок участниците в обсъждането имаха възможност да внесат в Комисията писмени предложения по проекта. В окончателния си доклад и в приложената към него съгласувателна таблица регулаторът се произнесе с мотивирано становище по всяко направено предложение.

Приетите от КЕВР Правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия ще бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.