Новини

КЕВР УТВЪРДИ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г.


01.06.2020

Новата цена е с 9,04 % по-ниска в сравнение с действащата цена за м. май

Цените на топлинната енергия за м. юни остават без промяна, по-ниската цена на природния газ за м. юни ще бъде отчетена в годишното ценово решение за топлинната енергия от 1.07.2020 г. 

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец юни 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт". В решението е отчетена предложената от "Булгаргаз" ЕАД на1.06.2020 г. актуализирана цена на природния газ, в която са отразени пазарните индекси и усреднения курс на долара за периода до 31.05.2020 г. включително.

Ценовото решение беше оповестено от председателя на Комисията доц. Иван Иванов чрез онлайн излъчване на интернет страницата на регулатора.

В решението на Комисията утвърдената цена на природния газ от 1 юни 2020 г. е в размер на 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за м.май 2020 г. в размер на 22.35 лв./MWh, намалението е с 2,02 лв./MWh., или с 9,04%.

В утвърдената цена на природния газ от 20,33 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества. При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ за месец юни 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

Цените на топлинната енергия на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, ползващи природен газ като основен енергиен носител, от 1.06.2020 г. остават непроменени. Няма изменение и на преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. „Регулаторът няма да допусне потребителите на топлинна енергия да бъдат ощетени и ще отрази намалената с 9%  цена на природния газ в годишното си ценово решение за топлинната енергия, което предстои да бъде прието на 1.07.2020 г.“, заяви на онлайн брифинга председателят на КЕВР.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ от 1.06.2020 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.