Новини

КЕВР ОДОБРИ ДОКЛАДА ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА ПРОВЕРКА ВЪВ ВиК СЕКТОРА, ВЪЗЛОЖЕНА ОТ ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА


19.05.2020

Резултатите от извършената проверка са представени на ВАП и са публикувани на интернет страницата на КЕВР

КЕВР одобри доклад за извършена извънредна проверка на ВиК сектора, която беше възложена от Върховна административна прокуратура по повод на публикации в средства за масово осведомяване, съдържащи данни за недобро състояние на ВиК мрежата в страната. Проверката на регулатора е извършена по реда на чл. 23, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги,

Докладът за проверката е предоставен на ВАП и е публикуван на интернет страницата на КЕВР.

В съответствие с разпореждането на ВАП, извършената от КЕВР проверка включваше : съдържанието на програмите за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги /включително и за намаляване на загубите на вода в одобрените бизнес планове/; фактическото изпълнение на задължителните ремонтни и производствени програми от бизнес плановете на ВиК операторите, включително и качеството на използваните за тази цел материали и  влагането им.

Изготвеният доклад съдържа информация за осъществените от ВиК дружествата дейности за 2019 г., които са в определения обхват на проверката. В документа е анализирана и обобщена информация, която е изискана и предоставена от всичките 53 ВиК дружества, предоставящи ВиК услуги на територията на страната (включително 29 ВиК оператори с обособени територии, с одобрени бизнес планове към момента на извършване на проверката).

Данните от проверката показват, че нито едно дружество с одобрен бизнес план не е отчело пълно изпълнение на всички показатели за качество през 2019 г., залегнали в неговия бизнес план. От общо 29 дружества с одобрен бизнес план 5 дружества са отчели над 50% неизпълнение на показателите за качество, а 11 дружества са отчели между 40 – 50% неизпълнение.   При останалите 13 дружества неизпълненията варират между 7 и 11 неизпълнени нива на показатели за качество.

По отношение на услугите за водоснабдяване извършената проверка на изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г. от ВиК оператори с одобрени бизнес планове показва, че 23 от общо 29 дружества или 79% от дружествата не постигат целите по показателите „Налягане във водоснабдителната система“ и „Ефективност на привеждане на водомерите в годност“. 59% от дружествата не са изпълнили  показателя „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“, а 72%  не изпълняват целите за „Енергийна ефективност за водоснабдяване.

55% от ВиК операторите не са успели да постигнат изпълнение на заложените цели за Рехабилитация на водопроводната мрежа, показват обобщените данни в доклада на КЕВР. При 48% от дружествата е отчетено неизпълнение за показателяАварии по водопроводната мрежа“, а 41% от операторите не достигат показателите за  „Непрекъснатост на водоснабдяването“. Тези данни са причина за констатираното в доклада значително неизпълнение на целите за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи  от  страна на близо 2/3 от  дружествата с одобрени бизнес планове.  

По отношение на услугите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води данните от проверката на КЕВР показват наличието на сериозни експлоатационни проблеми. 14 от 29 дружества, или 48% не са постигнали целите за показателя „Аварии на канализационната мрежа“, 12 от дружествата или 41% не изпълняват показателите „Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията“ и  „Енергийна ефективност – пречистване“

В доклада е констатирано съществено неизпълнение и на финансовите показатели за ефективност на разходите. 79% от дружествата не са изпълнили целите за „Ефективност на разходите за водоснабдяване“, 62% - не са постигнали целите за „Ефективност на разходите за отвеждане“, а 59% от тях не са постигнали целите за „Ефективност на разходите за пречистване“. Като причини за неизпълнението дружествата  посочват отчитането на по-високи от прогнозните разходи и/или отчитане на по-ниски от прогнозните приходи от ВиК услуги.

По отношение на работата с клиентите докладът от извънредната проверка констатира наличието на организационни проблеми при тяхното обслужване. Данните  показват, че 48% от дружествата отчитат неизпълнение на показателя „Срок за отговор на писмени жалби на потребители. 

Съгласно нормативните разпоредби, след като вече изтекоха първите три години от текущия регулаторен период 2017-2021 г., през 2020 г. КЕВР предстои да извърши регулаторен преглед на постигнатите от ВиК операторите резултати по отношение на изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност и на планираните инвестиции в одобрените бизнес планове.  Въз основа на резултатите от регулаторния преглед, в края на текущата 2020 г. Комисията ще преразгледа одобрените цени на ВиК услуги на дружествата за 2021 г., като при констатирано неизпълнение на параметрите на бизнес плановете тези цени ще бъдат коригирани.

Във връзка с възложената проверка на осъществявания контрол върху дейността на ВиК дружествата, в доклада на КЕВР се посочва, че съгласно Закона за водите изпълнението на одобрените бизнес планове е отговорност на търговските дружества – ВиК оператори, които следва да създадат необходимата организация и да осигурят ресурс за  постигане на заложените цели. Отговорността за това е на техните собственици, както и на собствениците на публичните ВиК системи, които са възложили с договори тяхната експлоатация на избраните ВиК оператори. Нормативно тази отговорност е уредена в  чл. 10б, ал. 3, т. 4 от Закона за водите - за министъра на регионалното развитие и благоустройството  по отношение на  търговските дружества с държавно участие в капитала, а в чл. 10в, ал. 2, т. 5 от ЗВ - за кмета на общината по отношение на търговските дружества с общинско участие. Съгласно законовите изисквания в договорите за възлагане на управлението на дружествата собствениците на дружествата определят основни показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от КЕВР бизнес планове и контролират тяхното изпълнение. Публичните собственици на ВиК системите и съоръженията (асоциации по ВиК и общински съвети) следва да осъществяват контрол  по изпълнението на сключените договори, включително да приемат и контролират изпълнението на подробни годишни инвестиционни програми. Те трябва да осъществяват текущ контрол и върху качеството на стопанисването и експлоатацията на публичните ВиК системи и да предприемат действия за тяхното прекратяване в случай на съществено неизпълнение, да контролират спазването на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, да подпомогнат ефективното и качествено стопанисване на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

Във връзка с това в доклада на КЕВР за извършената проверка се предлага ВАП да извърши проверка по отношение на осъществявания контрол от страна на собствениците на публичните ВиК оператори за изпълнението на договорите за възлагане на управлението, както и за прилагането на Механизма за реинвестиране на част от приходите. В обхвата на проверката следва да бъде включено и изпълнението на договорите за експлоатация, стопанисване и поддръжка на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

В доклада се подчертава, че контролът върху дейността на функциониращи ВиК оператори, които нямат одобрени бизнес планове поради неизпълнени изисквания на Закона за водите, попада извън правомощията на КЕВР. В тази връзка Комисията предлага по отношение на такива дружества ВАП да осъществи проверка за  изпълнението на изискванията на Закона за водите. В допълнение КЕВР предложи да се прецени необходимостта от извършване на проверка и по отношение дейността на дружества, които нямат обособена територия по смисъла на ЗВ, но продължават да осъществяват дейност като ВиК оператори. 

Относно възложената от ВАП проверка за качеството на вложените материали във ВиК мрежите, въз основа на  постъпилата от ВиК операторите документация за удостоверяване спазването на нормативноустановени изисквания към продуктите, влагани във ВиК мрежите, в доклада на Комисията е констатирано, че дружествата полагат усилия в тази посока. Това показват представените в КЕВР сертификати за съответствие на материалите за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели. Предоставени са и документи за водопроводни тръби, спирателни кранове, пожарни хидранти, редуктор на налягане,  възвратна клапа, готови водомерни шахти, канализационни тръби, капаци, готови шахти и др. Същевременно в доклада се подчертава, че съгласно ЗУТ, ЗВ и Закона за техническите изисквания към продуктите контролът по отношение на спазването от ВиК операторите на техническите изисквания за съответствие на влаганите във ВиК мрежите материали се упражнява от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка КЕВР предложи на Върховна административна прокуратура събраните материали при извършената извънредна проверка да бъдат изпратени на компетентния орган.

След проучване на изпратените от ВиК операторите списъци на сключени договори за доставка на материали, които се влагат във ВиК мрежите, както и предоставени договори за извършване на строително-монтажни дейности по ВиК мрежите и на посочените правни основания, в доклада на Комисията се констатира, че като цяло ВиК операторите изпълняват изискванията на ЗОП. Доколкото компетентен орган по осъществяване на контрол по прилагането на ЗОП е АДФИ, Комисията предложи на ВАП събраните при извършената извънредна проверка материали да бъдат изпратени на компетентния орган.

В доклада за извършената извънредна проверка, възложена от ВАП, Комисията посочва, че кратките срокове за извършването й  не са дали възможност едновременно с изготвянето на анализа да бъдат предприети последващи мерки по отношение представените от дружествата резултати за 2019 г. Комисията ще предприеме необходимите мерки след като ВиК дружествата представят своите  отчетни доклади за изпълнението на бизнес плана и годишните отчети за спазване правилата на Единната система за регулаторна отчетност. Поради обявеното извънредно положение част от дружествата са изразили становище за удължаване на сроковете за представянето им, позовавайки се на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

КЕВР ще осъществи текущия контрол по чл. 21, ал. 4 от ЗРВКУ върху дейността по предоставяне на ВиК услугите от ВиК операторите за 2019 г. чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете на ВиК операторите за 2019 г., както и чрез проверки на място.  След анализ на отчетените данни и резултатите от извършените проверки, както и след оценка на качеството на предоставената информация по реда на чл. 34 от НРКВКУ, КЕВР ще прецени предприемането на последващи действия по реда на НРКВКУ и НРЦВКУ, при които ще използва и цялата информация, събрана в резултат от настоящата проверка.