Новини

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИЗОВАВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДИСТАНЦИОННИ КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ РЕГУЛАТОРА


17.03.2020

 

Във връзка с обявеното извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб за дейността на администрациите в условията на коронавирус COVID-19, Комисията за енергийно и водно регулиране информира, че ограничава движението на хора и социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите. 

В тази връзка Комисията призовава потребителите на услуги да използват съществуващите дистанционни канали за комуникация, както следва :

 

- За подаване на заявления за издаване, изменение и прекратяване на лицензии, издаване на сертификати за произход, одобряване на бизнес-планове и цени  - през Единния портал за предоставяне на информация и услуги на КЕВР на адрес: http://portal.dker.bg/. За ползване на услугата е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

- За подаване на жалби  :

1. Чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги на КЕВР на адрес: http://portal.dker.bg/, като за ползването на тази услуга е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП);

2. През Системата за сигурно електронно връчване, ако подателят има поща в нея ;

3. Чрез официалната електронна поща на КЕВР dker@dker.bg ;

 

- За подаване на искания за достъп до обществена информация :

1. Чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги на КЕВР на адрес: http://portal.dker.bg/ ;

2. През Системата за сигурно електронно връчване, ако подателят има поща в нея  ;  

3. Чрез официалната електронна поща на КЕВР dker@dker.bg и Платформата за достъп до обществена информация (е-ДОИ) https://pitay.government.bg/ ;

Администрацията на КЕВР напомня, че при подаване на жалби или запитвания по електронна поща всички потребители на услуги следва да посочват телефони за обратна връзка и за получаване на допълнителна информация, при необходимост.

Гражданите могат да извършват справки и да получават консултации в рамките на работното време на посочените телефони в рубрика „Контакти“ на интернет страницата на КЕВР - http://www.dker.bg/

Организацията за обслужване чрез приоритетно предоставяне на консултации и административни услуги по дистанционен път не изключва възможността гражданите да получават административни услуги на място. Комисията ще продължи да приема заявления, жалби и искания на хартиен носител, но това ще става в условията на максимално ограничен пряк контакт и стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в сградата на КЕВР.