Новини

ПРОЕКТЪТ „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КЕВР“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА НАЧАЛНА ПРЕКОНФЕРЕЦИЯ


03.02.2020

На 31.01.2020 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране беше проведена начална пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект BG05SFOP001-2.012-0001 “Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране”. Проектът се финансира по процедура BG05SFOP001-2.012от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с бенефициент КЕВР и се изпълнява от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Общата стойност на проекта е 1 300 000 лв., от които1 105 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд и 195 000 лв. - национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 18 месеца,а негови ръководители са членът на КЕВР, г-жа Светла Тодорова, и г-жа Веселина Харалампиева от ЕБВР.

В пресконференцията за представянето на проекта участваха членовете на КЕВР   г-жа Светла Тодорова и г-жа Евгения Харитонова, експерти от работната група на КЕВР, директорът на ЕБВР за България, г-жа Анка Йонеску, г-н Светлин Писленски от ЕБВР, международният консултант по проекта д-р Джордж Влондакис от EXERGIA, консултантите Кремена Стоянова, Диляна Иванова, Ивета Иванова.

Официални гости на пресконференцията бяха г-жа Деница Кирова, главен секретар на Комисията по финансов надзор и експерти от КФН, г-жа Венета Цветкова, директор на дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ в Министерството на енергетиката, г-жа Елита Попова, главен експерт в дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет.

На пресконференцията присъстваха представители на средства за масова информация.

Откривайки пресконференцията, ръководителят на проекта г-жа Светла Тодорова подчерта, че сегашният проект е продължение на І-та му фаза, финансирана от Европейската банка за възстановяване и развитие, в рамките на която, наред с другите дейности КЕВР е получила консултантска помощ в две много важни насоки: изготвяне на предложения за промени в Закона за енергетиката, относно задачите и правомощията на Комисията в изпълнение на регламент за наблюдение на пазара; либерализация на пазара и постепенно освобождаване на регулираните цени за битовите потребители с поетапно включване в тях на определен дял електроенергия, закупувана по пазарни цени. Като основна цел на стартиращия сега проект беше посочено подобряването на аналитичния и техническия капацитет на регулатора и подобряване регулирането на цените и на ефективността на електроенергийния пазар, в частност ефективността на електроенергийните мрежови предприятия и качеството на предоставяните от тях мрежови услуги. 

В приветствието си към участниците в проекта директорът на ЕБВР за България г-жа Анка Йонеску изтъкна, че финансовата институция оказва подкрепа за реализирането на проекти за подобряване на регулаторната дейност, тъй като това има важна роля за процеса на либерализация на електроенергийния пазар в България и за българските потребители на енергийни услуги.

В презентацията си пред участниците в пресконференцията международният консултант по проекта д-р Джордж Влондакис от EXERGIA представи неговите цели и обхват. В частта, обхващаща правните задачи, са включени регулаторните разпоредби във връзка с изискванията на Закона за енергетиката по отношение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 /REMIT/, както и вътрешните правила за изпълнение от екипа на регулаторната комисия. Пояснено беше, че REMIT е насочен към гарантиране на прозрачността на дейността на електроенергийния пазар, в частност на енергийната борса, като в случаи на злоупотреби на пазара те следва да се класифицират и да се елиминира опасността от нарушения, които могат да доведат до изкривяване на пазара. Според него, в Закона за енергетиката има разписани някои правила, но е необходимо да се въведат промени в подзаконовата нормативна база. Той припомни, че електропреносните и електроразпределителните предприятия са важна част от системата за разпределение, както и че са естествени монополи, но дейността им трябва да бъде хармонизирана и унифицирана от страна на КЕВР. В тази връзка д-р Влондакис информира, че дейностите по проекта предвиждат да бъде изготвен проект за законови промени за унифициране на практиките на дружествата, например по Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Като друг съществен аспект на проекта беше посочено изготвянето и въвеждането на правила за сътрудничество между КЕВР, КЗК и КФН, както и за съвместни действия между енергийния регулатор и МВР във връзка с извършването на дейности по разследване при сигнали за нарушения на електроенергийния пазар. Предстои разработването и на вътрешни правила на разследващите експерти на КЕВР при извършване на разследвания за евентуални злоупотреби и нарушения на пазара.

Представяйки техническите задачи по проекта, д-р Джордж Влондакис посочи необходимостта от разработване на правила за единна регулаторна отчетност за ЕРП в съответствие с практиките в ЕС, запознаване с практиките в ЕС за оценка на капиталовите и оперативни разходи на дружествата, за регулиране качеството на електроенергията, за определяне на целеви показатели за качество за територията, обслужвана от всяко ЕРП. Като особено важно той изтъкна изграждането на механизъм /методика/ за обвързване на регулаторните приходи на ЕРП с показателите за ефективност и качество и определянето на стандарти, които да стимулират електроразпределителните предприятия да развиват своите мрежи. Това изисква да бъде създадена подходяща рамка, позволяваща на дружествата да възстановяват направените от тях разходи за разпределение.

В заключение на презентацията си, д-р Джордж Влондакис очерта планираните дейности по провеждане на обучения за изграждане на аналитичен капацитет на експертите от КЕВР в изпълнение на правомощията на енергийния регулатор по REMIT. Ръководителят на проекта г-жа Светла Тодорова информира, че във връзка с изпълнението на REMIT има зададена законова рамка с отговорности на регулатора за извършване на разследвания за злоупотреби и налагане на санкции. Комисията работи в тази насока и вече са назначени и няколко служители с необходимите компетенции, като дейността ще бъде разширявана. Същевременно тя изтъкна, че подобни разследвания не са лесни, тъй като засягат компании, разполагащи със значителни ресурси. Посочено беше, че повечето регулатори в страните от ЕС извършват действия по разследвания за нарушения и, ако бъдат събрани основателни данни за такива, резултатите от разследванията се предават на компетентните държавни органи.

Участниците в пресконференцията отговориха на поставени въпроси от присъстващите журналисти, свързани с разработването на критерии за оценка на нарушения на търговията с електроенергия, възможността за прилагане на регламента REMIT при сделки с природен газ на свободния пазар и др.

На гостите на пресконференцията беше предоставен кратък информационен материал, с посочен линк към сайта на КЕВР, на който се публикува информация за проекта.

Пресконференцията за представяне на проекта “Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране” беше излъчена онлайн на интернет страницата на регулатора