Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ И ПРЕМИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ПО ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КОМБИНИРАН НАЧИН


05.06.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ И ПРЕМИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ПО ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КОМБИНИРАН НАЧИН ОТ ЦЕНТРАЛИ С КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА ЦЕНОВО РЕГУЛИРАНЕ „НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА“, СЧИТАНО ОТ 01.07.2019 г.

На 07.06.2019 г. (петък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2019 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2019 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР.