Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ И "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА“ ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 1.07.2019 Г.


04.06.2019

Планираното от Комисията увеличение на цената на електроенергията е 3,5 %

и е в рамките на годишната инфлация

На открито заседание КЕВР, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени от 01.07.2019 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“. В откритото заседание участваха представители на топлофикационни дружества от цялата страна – „Топлофикация-София“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, „Топлофикация Бургас“ ЕАД, „Топлофикация Русе“ АД, „Топлофикация Сливен“ ЕАД и др.

След прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на експертите се предлага увеличение на цените на топлинната енергия в Пловдив, Плевен, Бургас, Враца и Велико Търново между 6% и 7,5%, а  за София - с 4,3%. Най-малко е увеличението във Варна - под 2%, като за потребителите в Сливен е предвидено намаление около 0,5 %.  Най-високо повишение на цената на услугите се предлага за клиентите на топлофикациите в Разград – с 17,5%, и в Габрово – с 12,5%. В предложените от регулатора цени не е отразено предстоящото изменение на цената на природния газ, който е основен ценообразуващ елемент и формира 60-70 на сто от крайната цена на топлофикационните услуги на дружествата.

На откритото заседание топлофикационните дружества изразиха несъгласие с предвиденото намаление на разходите им за ремонтни дейности и за закупуване на въглеродни емисии. От страна на работната група беше посочено че разходите за емисии са изчислени от КЕВР по утвърдена методика на МОСВ като са използвани отчетните данни за предходната година. Подобен подход е приложен и при определянето на разходите за ремонти, които са на база на отчетените за 2018 г.

Комисията проведе и открито заседание във връзка с доклад на работната група за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2019 - 30.06.2020 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, предлаганото среднопретеглено увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители и за дребния бизнес на регулиран пазар е 3,48 %, се посочва в доклада на работната група. За битовите клиенти на ЧЕЗ е предвидено увеличение на крайната цена на електроенергията с 3,46 %, на ЕВН – с 3,59 %, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 3,38 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и добавката "Задължение към обществото".  

Регулаторът предлага също средногодишна пазарна цена за базов товар да бъде 89 лв./мВтч в периода от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2019 г., което е с 27% повече от сегашния размер от 70 лв./мВтч. В доклада на работната група се посочва, че средногодишната пазарна цена за базов товар е определена след извършен анализ на дългосрочните продукти, търгувани на платформите на  БНЕБ, цените за форуърдни продукти на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX. Отразени са и резултатите от годишните търгове за преносни способности на границите с Румъния и Сърбия.

В доклада на работната група се предлага цената за задължение към обществото да бъде намалена от 36,75 лв./MWh на 20,49 лв./MWh, предвид натрупаните резерви във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Приходите на фонда са оценени на 1 203 068 хил. лв., като включват приходите, получени от търговете на квоти за емисии на парникови газове, предвидени в Закона за опазване на околната среда, постъпленията от продажбата на енергия от възобновяеми източници, постъпили от договори за статистическо прехвърляне по ЗЕВИ и приходите съгласно чл. 36е от ЗЕ. 

В откритото заседание участваха представители на АЕЦ Козлодуй, НЕК, ЕСО, ТЕЦ „Марица Изток-2“, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, както и ръководствата на електроразпределителните и електроснабдителните дружества. Част от дружествата-производители на електроенергия възразиха по отношение на начина на формиране на цените за новия регулаторен период, както и срещу корекцията за некомпенсирани разходи за закупуване на въглеродни емисии. Направените в хода на заседанието предложения и възражения ще бъдат писмено депозирани в Комисията и ще бъдат разгледани от работната група на регулатора.

„Ако се съобразим с исканията на енергийните дружества цената на електрическата енергия и на топлинната енергия за битовите потребители и за бизнеса ще нарасне с не по-малко от 50-60 %. Това обаче е социална цена, която българските граждани не могат да понесат", коментира пред  медиите председателят на Комисията доц. Иван Иванов. Той подчерта, че стремежът на регулатора е да приема решения, които да не водят до финансови затруднения за дружествата, но в същото време и да не ощетяват българските потребители. „С финалното си решение в края на м. юни т.г. регулаторът планира увеличението на електрическата енергия за регулирания пазар – битови и малки стопански потребители, да бъде в рамките на годишната инфлация за периода от април 2018 г. до м. април 2019 г., която по официални данни е 3,7 %. В този смисъл планираното ценово предложение на Комисията се ограничава в рамките на 3,5 %“, заяви доц. Иванов.
На 7 юни 2019 г. Комисията ще проведе обществени обсъждания по проекти за решения за утвърждаване на цени от 01.07.2019 г. на топлинна енергия, както и на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2019-30.06.2020 г.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите, откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.