Новини

На 23.08.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от „Веолия Енерджи Варна” ЕАД


15.08.2018

На 23.08.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на
Доклад  относно заявление от „Веолия Енерджи Варна” ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия