Новини

КЕВР ИЗИСКА ОТ „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО В С. АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩ. ЛОВЕЧ


02.08.2018

След намесата на Комисията са предприети мерки за отстраняване на причините за прекъсванията на електрозахранването и в с. Поликраище, общ. Горна Оряховица и в с. Врачеш, общ. Ботевград

Във връзка с информации в средствата за масово осведомяване за чести случаи на влошено качество на доставяната електрическа енергия на жителите на с. Александрово, община Ловеч, в съответствие със своите законови правомощия КЕВР започва проверка за изясняване на случая. Според жителите на населеното място от м. април т.г. електроснабдяването е прекъсвано многократно, в резултат на което има изгорели електроуреди на домакинства и са нанесени щети на местния бизнес.

В изпратено днес писмо до ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“, на чиято обслужвана територия е населеното място, на основание на чл. 54 от Наредба №3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, КЕВР изисква дружеството да предостави мотивирано становище за причините, довели до нарушеното електроснабдяване и конкретни мерки и срокове за тяхното отстраняване в краткосрочен план. Копие на писмото е изпратено и до кмета на с. Александрово Красимир Кръстев.  

За целите на започналата проверка електроразпределителното дружество трябва да монтира сертифицирани уреди за измерване качеството на доставяната електрическа енергия в точките на присъединяване на клиентите от с. Александрово за период не по-кратък от седем денонощия. На регулатора следва да бъде предоставена информация и за еднолинейните схеми на електрозахранването на имотите – подстанции, електропроводи средно напрежение, трафопостове и прилежащите им изводи от мрежа ниско напрежение, с нанесени наименования, собственост, дължини, сечения и отклонения към клиентите. Справката трябва да включва и данни за всички ръчни и автоматични изключвания на съоръженията за едногодишен период, предшестващ датата на подаване на жалбата,  както и данни от диспечерските дневници и дневниците за работа по съоръжения ниско напрежение. От „ЧЕЗ Разпределение България“ се изисква да предостави на Комисията и копия на всички жалби и сигнали срещу чести изключвания на напрежението и/или изгорели електрически уреди за двугодишен период, предшестващ проверката, както и отговорите на тези жалби. В доклада на дружеството до КЕВР трябва да бъде направена оценка на моментното състояние на съоръженията за електрозахранване на имотите и доказателства за изпълнени мероприятия за едногодишен период, предшестващ проверката, както и за дейностите по тяхното поддържане - копия на документи от обходи, огледи, становища, предписания, протоколи за извършени ремонти, просеки и др., доказващи спазването на приложимата нормативна уредба при тяхната експлоатация.  

След получаването на исканата информация от „ЧЕЗ Разпределение България“ КЕВР ще извърши анализ и при необходимост, в изпълнение на контролните си функции, ще назначи проверка на място, с цел да бъде установено изпълнението на лицензионните задължения на дружеството за осигуряване на качество на предоставяните услуги.

  х х х

Във връзка с подобни случаи на влошено качество на доставяната електрическа енергия в с. Врачеш, община Ботевград и в с. Поликраище, община Горна Оряховица, след намесата на КЕВР отговорните електроразпределителни дружества предприеха съответните мерки. 

С писмо от 18.07.2018 г., „Електроразпределение Север“, в чиято обслужваната   територия попада с.Поликраище, информира регулатора, че са извършени обходи на трасето в района и са премахнати дървета, които опират в проводниците на електропровода, захранващ населеното място.  Установено е, че допълнителна причина за възникващите смущения в електрозахранването е трафопост с неустановен собственик, който не е поддържан в добро техническо състояние. При проверката е изяснено, че електроенергийното съоръжение не функционира изправно и работата му предизвиква постоянни къси съединения, които рефлектират върху непрекъснатостта на електроподаването по цялото трасе на електропровода. От 6.07.2018 г. електроразпределителното дружество е прекъснало връзката на неизправното съоръжение с електроразпределителната мрежа и присъединените към трафопоста клиенти са захранени от съседни съоръжения, след което електрозахранването е нормализирано.  

След назначена проверка на КЕВР бяха предприети действия за отстраняване на причините за влошено качество на електроподаването и в с. Врачеш, община Ботевград. Предстои „ЧЕЗ Разпределение България“ да представи в енергийния регулатор  протоколи от извършените замервания на качеството на електрическата енергия, които бяха част от изисканите от КЕВР мерки.