Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


25.07.2018

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане по доклада на работната група за приемане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът и проектът на нормативния акт бяха публикувани предварително на интернет страницата на КЕВР. В общественото обсъждане участваха представители на БНЕБ, ЕСО, НЕК, електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про, БФИЕК, Българската ветроенергийна асоциация, Българската фотоволтоична асоциация, Асоциация „Хидроенергия“, Асоциация свободен енергиен пазар и др.

С измененията и допълненията на Закона за енергетиката от 08.05.2018 г.  се пристъпва към следващ етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия,се посочва в доклада на работната група. Всички производители  с обекти с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW, в т.ч. и общественият доставчик за количествата, надхвърлящи нуждите на регулирания  пазар, както и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи, са задължени да продават цялото произведено количество електрическа енергия на организирания борсов пазар. Те ще купуват необходимото количество енергия за технологични разходи от различните сегменти на борсата. Измененията в Правилата за търговия са продиктувани и от въведената със законовите текстове нова роля на Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС). Той ще има допълнителни функции, свързани  със събирането на средствата от цената „задължение към обществото“ и с изплащането на премии на производители за електрическа енергия от възобновяеми източници  и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от централи с обща  инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW. Новата роля на ФСЕС го превръща в една от важните фигури на пазара и налага регламентиране на отношенията му с търговските участници.

В проекта на Правилата се прецизират и разпоредбите, касаещи регистрирането на отделните видове балансиращи групи и дейността на координаторите на балансиращи групи. Досега съществуващият модел на нормативно определени специални балансиращи групи частично отпада, като занапред се дава право на избор на някои координатори на специални балансиращи групи да продължат да изпълняват такива функции или да участват в балансираща група с друг координатор. По този начин се изпълнява една от основните цели на балансиращия пазар - създаване на стимули за търговските  участници да реализират възможно най-малки небаланси, се отбелязва в доклада на работната група. В проекта за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия е предвидена и възможността нов доставчик  на електрическа енергия  да има право да развали договора за продажба на електрическа енергия с клиент, в случай че снабдяването с електрическа енергия на клиента бъде преустановено по искане на предходния доставчик поради неизпълнение на задължения.

Според общото мнение на участниците в общественото обсъждане промените в Правилата за търговия с електроенергия са необходими и произтичат от законовите изменения. В изказванията си те отправиха и препоръки за прецизиране на текстове при предоставянето на обезпечения от страна на участниците на пазара, при смяната на доставчик, включително и сроковете за отстраняване от пазара на некоректни участници. Директорът на Българската независима енергийна борса Константин Константинов заяви, че от гледна точка на борсовия оператор е необходимо да бъдат детайлизирани начина на изискване на обезпечение от крайните клиенти при изпълнение на плащанията на цената „задължение към обществото, процедурата за предоставяне на информация на КЕВР от борсовия оператор, както и условията, при които координаторите на балансиращи групи продават електрическа енергия от името на производителите с инсталирана мощност от 4 и над 4 МВт.  Според заместник-финансовия директор на ЕСО Николай Илиев  е необходимо уточняване на състава на балансиращите групи, възможностите за тяхното обединение, отговорностите и сроковете за представяне на справки и процедурите по отстраняване от пазара и преустановяване на електрозахранването.

В срок от 14 дни всички заинтересовани страни могат да внесат в КЕВР писмени становища  с конкретни предложения. КЕВР ще приеме окончателно решение на закрито заседание на 24.08.2018 г.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на енергийния регулатор.