Иван Иванов


27.07.2022

Професионална биография

28.07.2022 г. - С решение на Народното събрание, доц. Иван Николаев Иванов, избран за председател на КЕВР с решение на парламента от 2.04.2015 г., продължава да изпълнява функциите на председател на Комисията до встъпването в длъжност на нов председател.

С приетото решение се уреждат последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г.

2015 г. - 2022 г.: Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

2013 г. - 2015 г.: Изследовател в Лаборатория за управление на рискове (ЛУР), Нов български университет.

2009 г. - 2013 г.: Народен представител в XLI Народно събрание: Зам.- председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения; Зам. -председател на Комисията за разследване на решенията, действията и разходите по проекта АЕЦ „Белене”; Член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към НС; Член на Комисията по усъвършенстване на нормативната база за проучване на подземните богатства.

2005 г. - 2009 г.: Народен представител в XL Народно събрание: Зам. -председател на Комисията по транспорт и съобщенията; Член на Комисията по енергетика.

2001г. - 2005 г.: Народен представител в XXXIX Народно събрание: Зам.- председател на Комисията по транспорт и телекомуникации; Член на Комисията по образованието и науката.

1999г. - 2003 г.: Член на Академичния съвет на Технически университет (ТУ) – София.

1997 г. - 2001 г.: Народен представител в XXXVIII Народно събрание: Член на Комисията по образованието и науката; Член на Комисията по външна и интеграционна политика.

1996 г.: Гост – преподавател в Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique (Висше инженерно училище по електротехника и електроника) - ESIEE, Париж

1995 г. - 1997 г.: Ръководител на катедра ЮНЕСКО към ТУ - София; Член на Факултетния съвет на Факултет” Автоматика”

1985 г. – 1993 г.: Доцент в - Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (Националното висше инженерно училище) – ENIT, Тунис

1968 г. - 2013 г.: Преподавател в ТУ – София: Асистент, кат . „Електроизмервателна техника”, Електротехнически факултет (до 1971 г.); Старши асистент (до 1975 г.); Главен асистент (до 1982 г.); Доцент към Факултет „Автоматика“ (1982 г. – 2013 г.) и към Франкофонски департамент (1995 г. – 2013 г.).

    Образование и квалификация:

- Доцент по електрически измервания, ВАК, диплома № 6097 от 22.11.1982 г.

- Доктор на техническите науки, ВАК, диплома № 6404, от 07.12.1976 г.

- Магистър - електроинженер, ТУ - София, диплома № 6930 от 25.07.1968 г.

    Области на научни интереси:

Изработване и анализ на енергийни стратегии, Управление и регулация на енергоносители, Пренос и разпределение на различни видове енергия; Електронни измервателни уреди; Измерване на електрически и неелектрически величини; Компютърно проектиране на измервателни уреди.

    Научни публикации и изследователска дейност:

А. В НБУ - София:

Всички разработки по-долу са публикувани на сайта на ЛУР и изпратени на абонатите, а някои от тях са представени на тематични енергийни форуми: Визия за реформи в българската електроенергетика; Геополитическа прогноза: природен газ 2020; Прогноза на електроенергийния баланс на Република България 2025; Доклад за рисковете от кризата в енергетиката; Рисковете от „Южен поток“; Рисковете за българската енергетика от украинската криза; Рискове от господстващо положение на пазара на течни горива; Рискове, произтичащи от строителството на седми реактор на АЕЦ „Козлодуй; Рисковете, произтичащи от решението на ДКЕВР за цените на електроенергията от 1.01.2014; Доклад за горивата, 2014.

Б. В ТУ – София:

В областта на енергетиката (електроизмервателна техника, електротехника): общо над 60 научни статии и доклади, една монография, две ръководства за лабораторни упражнения, 4 авторски свидетелства и 16 разработки с научно – изследователски характер. По-голямата част от тях са посветени на методите и средствата за измерване в електроенергетиката: Устройства за измерване на температурата на трифазни машини; Микропроцесорни системи за автоматизирана проверка на електромери; Аналогово-цифрови преобразователи; Изследване на надеждността на силови кабели и др.

В. В ENIT – Тунис:

Участие в редица научно-изследователски проекти в дружествата от електротехническата промишленост, посветени най-вече на приложението на контролери, програмируеми автомати и др. за управление на технологични процеси.

Г. В ESIEE – Париж:

Приложение на метода PLL при управление на мощни електрически вериги.

    Преподавателска дейност:

Лекции, семинарни и лабораторни упражнения на български и френски език в ТУ – София, ENIT – Тунис и ESIEE - Париж по редица дисциплини: Основи на електротехниката; Електрически измервания; Аналогова и цифрова електроника; Електронни преобразователи; Обща електротехника; Електронни аналогови измервателни уреди.

Владее свободно френски и руски език, ползва английски.