Новини

КЕВР УТВЪРДИ ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 1 ЮЛИ 2024 г.


30.06.2024

През следващия едногодишен период средното намаление за страната е 8,47 %

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за утвърждаване на цените в сектор  „Топлоенергетика“ за следващия едногодишен ценови период от 1.07.2024 г. до 30.06.2025 г.

През следващата година цените на топлофикационните услуги за битовите клиенти за цялата страна ще бъдат по-ниски средно с 8,47%.

 След извършения регулаторен преглед, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи,   Комисията утвърди за всяко дружество годишна индивидуална цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1.07.2024 г.

За „Топлофикация София“ ЕАД утвърдената годишна цена  на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 128,25 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 127,19 лв./MWh, за „Топлофикация - Плевен“ ЕАД – 90,02 лв./MWh,за „Топлофикация - Бургас” ЕАД – 81,77 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 131,86 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 100,25 лв./MWh, „Топлофикация - ВТ“ АД - 128,61 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 131,08 лв./MWh., Топлофикация - Русе“ АД – 92,92 лв. /MWh , Топлофикация - Перник“ АД – 107,59 лв./MWh, Топлофикация - Сливен“ АД – 93,34 лв. /MWh.

Със 7,02% по-малко ще заплащат потребителите на „Топлофикация София“ ЕАД. Поевтиняването е по-малко от обявените 30% в заявлението на дружеството, тъй като това би било кръстосано субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия и е в нарушение на чл.31, т.6 от Закона за енергетиката. Това би осигурило по-ниска цена на топлинната енергия за потребителите на „Топлофикация София“ ЕАД, за сметка на по-висока цена на електрическата енергия, заплащана от всички потребители в страната. В решението на КЕВР надвзетите приходи на дружеството в размер на близо 196 млн. лева са приспаднати от премията за електрическа енергия от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за следващия регулаторен период. Ако това не беше направено тази премия нямаше да е в сегашния размер от 100,99 лв/MWh, а с 265 лева по-висока – около 365 лв./MWh.

По-ниска със 7,81% е цената за клиентите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД. В Плевен  поевтиняването е с 7.14%, а най-голямо е намалението за „Топлофикация-Бургас“ АД -  с 14.11 на сто. Във Варна спадът на цената е с 3.74%, във Враца –  с 11.35%, във Велико Търново – 2.44%. В Разград намалението е 9.94 %, в Русе – 11.98 %, в Перник – 7.20%, в Сливен – 10.41 %.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба КЕВР определя за целите на ценообразуването пределна цена на топлинната енергия за целия годишен ценови период, вкл. за всяко топлофикационно дружество. Извършена е обоснована прогноза на основните ценообразуващи елементи, формиращи цената на топлинната енергия – разходи за природен газ и за закупуване на въглеродни емисии. Прогнозите са изготвени след обстойно проучване на цените и тенденциите на международните пазари на природен газ, въз основа на сключените сделки по тримесечия за година напред. Отчетени са тенденциите и сключените сделки на международните платформи за въглеродни емисии.  На тази база Комисията определи средна прогнозна цена на природния газ за новия регулаторен период 1.07.2024 - 30.06.2025 г. в размер на 63,56 лв./MWh /без цени за достъп и пренос/. Регулаторът определи прогнозна средна цена на емисиите за периода в размер на 70,00 €/t СО2.

При формирането на цените на топлинната енергия за новия регулаторен период Комисията прилага общ подход, в това число и корекции на необходимите приходи и ценообразуващите елементи на дружествата.

Преди приемането на ценовото решение Комисията проведе на 13.06.2024 г. обществено обсъждане, на което бяха поканени всички заинтересовани страни.

Решението на КЕВР за цените от 1 юли 2024 г. в сектор „Топлоенергетика“ ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.