Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2032 Г. НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД


20.09.2023

На 28.09.2023 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите страни на доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2023 – 2032 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

На страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет - www.dker.bg, са публикувани доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2023 – 2032 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД и План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2023-2032 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, приети от Комисията на закрито заседание на 20.09.2023 г.

На основание чл. 49 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията ще проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица по смисъла на чл. 14 и чл. 81г, ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 113, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43 и чл. 49 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация за разглеждане на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2023-2032 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД на 28.09.2023 г. от 10.30 ч. в залата на ІV етаж в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков” № 8-10, гр. София. Упълномощените лица, които ще представляват заинтересовани страни в общественото обсъждане, следва да представят пълномощно или друг документ, от който се установява, че лицето има представителна власт да участва в общественото обсъждане.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 294 от 20.09.2023 г., т. 2, е осигурена и възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

За виртуално участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да направите следното:

  • Да си регистрирате профил Skype;
  • Да добавите (след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  • Да изпратите съобщение в програмата Skype от името на организацията в срок до 16:00 часа на 27.09.2023 г., с което да заявите участие в общественото обсъждане по този начин на изпълнителния директор/управител или на упълномощено от него лице, както и да посочите телефон за връзка с Вас.

Необходимо е да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет или мобилен телефон с включена камера). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 28.09.2023 г. от 10:30 ч. По време на общественото обсъждане служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас.

Обръщаме внимание, че ще бъдете включени за участие в общественото обсъждане само ако спазите точно изискванията за включване.

Неспазването създава непреодолими технически затруднения при провеждане на общественото обсъждане, което се излъчва онлайн, и изготвянето на протокола от него.

Информираме Ви, че ако искате да наблюдавате цялото обществено обсъждане, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ - https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

По технически въпроси може да се обръщате към началник на сектор „Информационно обслужване и информационна сигурност“ г-н Цанко Цанев (TTsanev@dker.bg).

Общественото обсъждане ще се излъчи онлайн на интернет страницата на Комисията.

Със свое решение Комисията определи 14-дневен срок за представяне на становища относно План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2023-2032 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Докладът и проектът на решение за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт са публикувани на интернет страницата на КЕВР