Новини

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ПО ПРЕДЛАГАНИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА


25.08.2023

Писмо със становището на регулатора е изпратено до министъра на енергетиката

Във връзка с публикувания на 27.07.2023 г. на Портала за обществени консултации проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, Проекта), изготвен от Министерство на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) изпрати до министъра на енергетиката писмо, в което излага становището си по предложения за обсъждане проект. Становището е прието днес, 25.08.2023 г., на  заседание на енергийния регулатор.

След анализ на предложения проект на ЗИД на ЗЕ и мотивите към него Комисията прави някои основни констатации и изводи:

Със законопроекта се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Предлага се регламентирането на преходен пазарен модел, който ще действа до въвеждането на пълна либерализация на пазара на едро и на дребно. В тази връзка КЕВР изразява принципно несъгласие като цяло с предложения пазарен модел и с конкретни разпоредбите от Проекта на ЗИД на ЗЕ. Според регулатора  определянето на разполагаемост за производство на електрическа енергия на производители по чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ и утвърждаването на техните цени е основният и най-важен регулаторен инструмент за поддържане на предвидими и стабилни цени на електрическата енергия за крайните битови клиенти. Премахването му следва да се извърши поетапно, под формата на плавен преходен период от най-малко 2-3 години, а не изведнъж, както се предвижда в проекта на ЗИД на ЗЕ. Това се налага, поради обстоятелството, че все още са налице значителни разлики в ценовите нива на регулиран и свободен пазар на електрическа енергия на дребно, които могат дори да се разширят с оглед пълната непредвидимост на ключови фактори -  геополитическата обстановка, търсенето на енергия в световен мащаб, действията на основните централни банки и др. Според Комисията не е възможно тези разлики да бъдат преодолени изцяло нито чрез вменяване на допълнителни задължения на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС, Фонда), нито чрез временното запазване на регулирания пазар на дребно в модифициран вариант, както се предлага в проекта на ЗИД на ЗЕ. Вместо балансирано изменение на регулираните цени до изравняването им с цените на свободния пазар, предложеният модел, при настоящата пазарна ситуация ще доведе до рязък скок на цените за крайните битови клиенти още на 01.01.2024 г. или отложено най-късно на 01.01.2026 г., ако не се предвиди механизъм за осигуряване на допълнителен финансов ресурс във ФСЕС, се посочва в Становището на КЕВР.

Комисията счита, че премахването на регулирания пазар на едро, считано от 01.01.2024 г., по средата на текущия регулаторен период 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г., ще създаде непреодолими трудности най-вече за крайните снабдители да осигурят необходимите им количества електрическа енергия за покриване потреблението на крайните битови клиенти. В тази връзка е нереалистично до 01.01.2024 г., а и занапред, тези доставчици да успеят да спазят изискването на чл. 97, ал. 4 от проекта на ЗИД на ЗЕ за сключване на споразумения за закупуване на електрическа енергия от нискоемисионни източници за 60% от необходимите им количества електрическа енергия. Още повече, че тези сделки, съгласно чл. 103, ал. 2, т. 8 от проекта на ЗИД на ЗЕ, следва да се сключат на специален сегмент на платформата за двустранни договори на организиран борсов пазар на електрическа енергия, какъвто не само в разумен срок преди 01.01.2024 г., но и твърде вероятно след тази дата да не може да бъде създаден.

В становището на Комисията се посочва, че съществува риск промените да създадат непреодолими пречки и невъзможност КЕВР да утвърди цени на доставчиците на електроенергия, считано от 01.01.2024 г. В случай, че в проекта на ЗИД на ЗЕ се запази концепцията на предложения преходен пазарен модел, който ще действа до въвеждането на пълна либерализация на пазара на едро и на дребно и не бъде съобразено изразеното от КЕВР принципно несъгласие като цяло, то е целесъобразно да се предвиди по-дълъг срок за премахване на регулирания пазар на едро. Този срок трябва да се съобрази с края на започналия ценови период - 30.06.2024 г., съответно най-ранната дата за това да бъде 01.07.2024 г.

КЕВР изразява също категорично несъгласие с предложените нови текстове в проекта и по-специално с липсата на правомощия на КЕВР за контрол на разходите на доставчиците, в т.ч. оперативните разходи, разходите за балансиране, разходите за несъбираеми вземания, евентуалните загуби от препродажба на закупена електрическа енергия на краткосрочните пазари и др. Въз основа на опита с преминаването на небитовите крайни клиенти от регулиран на свободен пазар, регулаторът счита за нереалистично очакването крайните снабдители да държат в разумни граници размера на разходите си поради риск от загуба на клиенти в резултат от приемането на по-атрактивни оферти на конкуренти (търговци на електрическа енергия). В тази насока проектаът на ЗИД на ЗЕ създава предпоставки за необусловени от пазара поведение и търговски практики на крайните снабдители, респ. прекомерни печалби и икономически необосновани цени на електрическата енергия за крайните битови клиенти и/или разходи за Фонда.

Обективно невъзможно е Комисията да утвърждава регулирани цени на търговците на електрическа енергия на база себестойност, се посочва в Становището на регулатора. За разлика от крайните снабдители, търговците препродават електрическа енергия на широк кръг клиенти (на едро и на дребно), като крайните битови клиенти заемат пренебрежителна част от портфолиото им. В този смисъл няма как да се изчисли специфична себестойност на разходите им конкретно за битовите клиенти. Неясни остават също така мотивите за създаването на невъзможност търговци на електрическа енергия да сключват договори с крайни битови клиенти по свободно договорени цени, каквато възможност съществува в действащото законодателство.

В заключение регулаторът счита, че за да бъдат избегнати посочените потенциални рискове и неблагоприятни последици за всички участници на пазара на електрическа енергия е необходимо във ФСЕС да се осигурят допълнителни около 1,4 милиарда лв. на годишна база, като в Становището си Комисията предлага възможни решения в тази насока. При сегашните пазарни цени с тях би се компенсирала разликата между борсовата цена на електрическата енергия, съответстваща на профила на клиентите на регулирания пазар, и утвърдената такава на обществения доставчик за регулаторния период 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г. В проекта на ЗИД на ЗЕ не е предвиден механизъм за набавянето на тези средства.

 В Становището се обръща внимание, че с предлаганото в проекта заличаване на думите „обществен доставчик“ ще отпадне правомощието на КЕВР за публикуване на препоръки не само по отношение на обществения доставчик на електроенергия, но и по отношение на обществения доставчик на природен газ - „Булгаргаз“ ЕАД. С приемане на предложената редакция в сектор „Природен газ“ Комисията ще публикува препоръки по отношение на цените за крайните снабдители, но не и за обществения доставчик на природен газ. Възражения са направени и във връзка с предвижданото задължение на Комисията да одобрява и инструкциите към Правилата за работа на организиран борсов пазар, което ще създаде излишна административна тежест и на практика ще лиши борсовия оператор от възможността да реагира навреме при евентуална спешна необходимост от изменение на инструкциите. Необходимо е също прецизиране на конкретни текстове в проектозакона, с които да се запазят задълженията на енергийните предприятия по отношение на уязвими клиенти в енергийния сектор, включително и в сектор „Природен газ“.  С направеното предложение в проекта на ЗИД на ЗЕ се регламентира статутът единствено на уязвим клиент на електрическа енергия, са констатациите на КЕВР в приетото Становище.