Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕСЕТГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2032 г.


16.08.2023

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД за развитие на мрежите за периода 2023-2032 г., внесен от газопреносния оператор. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В общественото обсъждане се включиха единствено представители на "Булгартрансгаз" ЕАД. Покани за участие бяха изпратени до заинтересовани страни - Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска Асоциация „Природен газ“, Българска газова асоциация, Асоциация на търговците на природен газ, IСGB и др., но те не се отзоваха. 

"Булгартрансгаз" ЕАД е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България и съгласно Закона за енергетиката Комисията одобрява Десетгодишен план за развитие на преносната мрежа, внесен от дружеството, като наблюдава и контролира изпълнението му.  

 Една от основните цели, залегнали в Плана, е гарантиране сигурността на доставките на природен газ чрез инвестиции в изграждане на междусистемни връзки за осигуряване на свързаност с други газопреносни мрежи, както и инвестиции за разширяване на ПГХ „Чирен”. Планирано е до края на 2023 г. да бъде завършена Междусистемната газова връзка България – Сърбия (IBS) на стойност над 140 млн. лв, а до 2024 г. - да приключи разширяването на капацитета на ПГХ „Чирен” на стойност над 503 млн. лв. Преносният оператор ще повишава и гарантира техническата сигурност, безопасност и надеждност на газовата инфраструктура и ще осигурява достъп до природен газ на нови общини и на нови крайни потребители. По този начин  ще се постигне подобряване на екологията, качеството на живот и енергийна ефективност. За изпълнение на тези цели  за периода са предвидени инвестиции в размер на близо 1,180 млрд. лева /без ДДС/. Наред с развитието на инфраструктурата за пренос и съхранение на природен газ приоритетно място през периода 2023 – 2032 г. имат проекти за   допълнително гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България и региона. По този начин газовата инфраструктура на България ще свързва общия европейски пазар на природен газ с пазарите в Каспийския регион, Централна Азия, Близкия Изток и Източния средиземноморски басейн. Реализирането на проектите на дружеството е взаимно обвързано и ще допринесе за ефективността и развитието на общоевропейската газова мрежа. Инвестиционната дейност на „Булгартрансгаз“ ЕАД включва и изграждането на нови газопроводни отклонения за ускоряване на газификацията в различни региони на страната, което ще донесе икономически, социални и екологични ползи за населението. Предвидено е и изпълнението на проекти за изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива. 

Очакваният резултат от изпълнението на Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД е повишаване на качеството и обема на предлаганите от дружеството услуги за транспортиране и съхранение на природен газ. Това допринася за превръщането на България в значим регионален газов център - хъб, създаващ технически възможности за вход и изход на потоци природен газ от разнообразни източници и по нови маршрути.          

На общественото обсъждане представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД заявиха, че приемат доклада на работната група. Според тях реализацията на планираните дейности в Десетгодишния План ще допринесе за повишаване на енергийната сигурност на страната и за развитие на конкуренцията в газовата търговия.

В хода на обсъждането от страна на Комисията бяха поставени някои конкретни въпроси към преносния оператор, свързани с възможността газови дружества да използват предвидения за изграждане газопровод от ПГХ "Чирен" до КВ "Бутан", за да съхраняват количества в ПГХ „Чирен“. Отправено беше искане за приоритено изграждане на забавени от предишни години газопроводни отклонения, с цел ускоряване на газификацията в различни региони на страната.

Окончателно решение за одобряване на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2023-2032 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД Комисията ще вземе на закрито заседание на 13.09.2023 г.