Новини

ОЧАКВА СЕ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ ДА СЕ ЗАПАЗИ НА НИВОТО ЗА М. ЮЛИ


27.07.2023

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното на 11.07.2023 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец август 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участваха   представители на "Булгаргаз“.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цената на природния газ от 1 август 2023 г. да бъде в размер на 61,18 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

В заявлението на „Булгаргаз“ са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от два различни източника.

В ценовия микс за м. август е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 74,66 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за м. август един договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.    

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. август - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.   

На откритото заседание представителите на „Булгаргаз“ ЕАД информираха, че очакват   цената, която ще бъде предложена на 1.08, да бъде на нивото на цената на природния газ през м. юли или незначително по-ниска. Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира, че първоначалните разчети предвиждаха 3-процентно поскъпване, но след започналия спад на цените на нидерландската борса през последните две седмици тази тенденция се промени. "Първоначалното заявление от 11.07 т.г. предвиждаше известно увеличение, което отчиташе повишаването на индекса ТTF през първите 10 дни на месец юли.  След като беше възобновена работата на най-голямото находище в Норвегия, цената на газовите борси спадна и  независимо от повишението през последните 3 дни,  днес отново е под 30 евро на мегаватчас", подчерта той.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, на 01.08.2023 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м.август. Те ще отчетат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 юли т.г. включително. Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец август, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видеозапис от заседанието е наличен на следния линк.