Решения за 2023 год.

Решение № Ц-21 от 13.09.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство по заявления от „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за снабдяване с природен газ, за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2024 г.

Решение № Ц – 20 от 01.09.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц-19 от 01.08.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец август на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-18 от 26.07.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „ЕМИ“ ООД на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-16 от 01.07.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-38 от 29.06.2023 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц – 11 от 01.06.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-10 от 29.05.2023 г. на КЕВР, относно Решение № 7440 от 26.07.2022 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 11206 от 2021 г., с което е оставено в сила Решение № 5338 от 08.09.2021 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 2135 от 2020 г. за отмяна на Решение № Ц-5 от 30.01.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. I

Решение № ПП-5 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на административното производство за одобряване на бизнес план на „Енерга Брасълс“ НВ за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Пр-Л-601 от 19.05.2023 г. на КЕВР за прекратяване на „АОТ Енерджи Белгия“ СА на лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за дейността „търговия с природен газ”

Решение № Л-686 от 19.05.2023 г. на КЕВР за издаване на „Енерга Брасълс“ НВ лицензия № Л-686-15 от 19.05.2023 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Решение № Ц – 8 от 01.05.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 7 от 01.04.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-32 от 30.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-31 от 30.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план ВИЕЕ Унгария Кфт. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-30 от 16.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Елпедисън С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП-29 от 16.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Е.ОН Енерги Румъния С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП-25 от 10.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „И ту Джи“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-24 от 10.03.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Спектро Енерджи“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-6 от 01.03.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-23 от 23.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Едисън“ С.П.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП-15 от 16.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-14 от 09.02.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Метамодул Трейд“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-5 от 01.02.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец февруари на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц - 4 от 31.01.2023г. на КЕВР  за утвърждаване на цени на "Тецеко" ЕАД за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на общините Свищов и Белене, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Решение № БП - 11 от 31.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Д. Трейдинг“ д.о.о. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2025 г.

Решение № БП -10 от 31.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Сигма Инвест“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-8 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енемона Екогаз“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-7 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕРУ Юръп ГмбХ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-6 от 13.01.2023 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енерджи Трейдер“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-3 от 12.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2023-2024 г.

Решение № Ц-2 от 12.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период 2023-2024 г.

Решение № Ц – 1 от 01.01.2023 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2023 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.