Решения за 2013 год.

Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 28.03.2013 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за ІI–ро тримесечие на 2013 г.

Решение на ДКЕВР № И5-Л-209 от 03.06.2013 г. за изменение лицензии №Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия Тракия, издадени на „Ситигаз България” ЕАД, с ЕИК 131285259, като присъединява територията на община Твърдица към обособена територия Тракия

Решение на ДКЕВР № И1-Л-214 от 03.06.2013 г. за изменение лицензия № Л-214-09/29.11.2006 г. за дейността „транзитен пренос на природен газ” издадена на „Булгартрансгаз” ЕАД, с ЕИК 175203478 на лицензия за дейността „пренос на природен газ”

Решение на ДКЕВР № Ц-21 от 28.06.2013 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2013 г. Поправено с Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 29.07.2013 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-23 от 08.07.2013 г. за отказ за изменение на утвърдените цени на „Овергаз Юг” АД с Решение № Ц-16/28.05.2009 г. на ДКЕВР.

Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 29.07.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ДКЕВР № Ц-21/28.06.2013 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-29/12.08.2013 г. относно утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Черноморска технологична компания” АД за обособена територия Добруджа с включени територии на общините Търговище и Омуртаг за периода 2013 – 2017 г.

Решение на ДКЕВР № Л-415 от 23.09.2013 г. за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп на „Си Ен Джи Марица” ООД

Решение на ДКЕВР № Ц – 35 от 27.09.2013 г. за утвърждаване, считано от 01.10.2013 г., цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2013 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-40 от 18.12.2013 г. относно утвърждаване, считано от 01.01.2014 г. на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, за I-во тримесечие на 2014 год.

Решение на ДКЕВР № Ц – 28 от 12.08.2013 г. за утвърждаване, считано от 01.01.2014 г. на „Ситигаз България” ЕАД цени, приложими за обособена територия „Тракия” и община Твърдица при продължителност на регулаторния период от 2014 г. до 2018 г. включително.