Решения за 2012 год.

Решение на ДКЕВР № Ц-06 от 23.03.2012 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за IІ–ро тримесечие на 2012 г. по заявление, подадено от “Булгаргаз” ЕАД.

Решение на ДКЕВР № Ц-15 от 28.06.2012 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2012 г.

Решение на ДКЕВР № Ц –35 от 26.09. 2012 г. за утвърждаване на цени на „Софиягаз” ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на Столична Община, СОР Банкя и Община Божурище за периода 2012 г. – 2016 г.

Решение на ДКЕВР № Ц – 36 от 26.09.2012 г. за утвърждаване на цени на „Овергаз Север” ЕАД за „разпределение на природен газ” през газоразпределителната мрежа, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на регион „Дунав” и Общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Разград, Исперих, Попово, Ловеч, Левски и Павликени за периода 2012 г. – 2016 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-34 от 26.09.2012 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за IV–то тримесечие на 2012 г. на “Булгаргаз” ЕАД

Решение на ДКЕВР № Ц-43 от 03.10.2012 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на Решение на ДКЕВР № Ц-34/ 26.09.2012 г.

Решение на ДКЕВР № Ц – 62 от 28.11.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.12.2012 г. на „КарловоГаз“ООД цени, приложими на териториите на община Карлово при продължителност на регулаторния период от 2012 г. до 2016 г.

Решение на ДКЕВР № Ц – 63 от 28.11.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.12.2012 г. на „ТЕЦЕКО” ЕООД цени, приложими на териториите на община Свищов при продължителност на регулаторния период от 2013 г. до 2017 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-66 от 20.12.2012 г. за утвърждаване, считано от 01.01.2013 г. пределна цена на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за I–то тримесечие на 2013 г.