Решения за 2005 год.

Решение на ДКЕВР № Ц-027 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на нови цени на природния газ за първото тримесечие на 2006 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 29.09.2005 г. за утвърждаване цени на природния газ, считано от 01.10.2005 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-012 от 4.07.2005 г. за утвърждаване цени за присъединяване към едно отклонение на потребители към газоразпределителната мрежа на "Севлиевогаз–2000" АД

Решение на ДКЕВР № Ц-011 от 30.06.2005 г. за пределни цени на природния газ

Решение на ДКЕР № Ц-006 от 30.03.2005 г. за утвърждаване цените на "Булгаргаз" ЕАД, считано от 01.04.2005 г.

Решение на ДКЕР № БП-001 от 07.03.2005 г. за одобряване на бизнес план за периода 2004-2008 г., приложение № 3 от лицензии № Л-184-08/17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и № Л-184-12/17.12.2004 г. за дейността "обществено снабдяване с природен газ" на "Софиягаз" ЕАД

Решение на ДКЕР № Ц-001 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на цени на природен газ, считано от 01.03.2005 г.