Новини

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ИНВЕСТИРА БЛИЗО 35,6 МЛН.ЛВ. ЗА ДА ГАРАНТИРА ЗАПАЗВАНЕ НА ДОБРОТО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ


08.02.2023

По ОП „Околна среда“ ще бъдат реализирани проекти за реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения (помпени и пречиствателни станции за отпадъчни води) за Сливен и Нова Загора с цел подобряване на ВиК услугите

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД планира значителни инвестиции с цел запазване на доброто качество на питейните води и намаляване на загубите.

В бизнес планa операторът предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за 2023 г. да се увеличи от 2,377 лв./м3 с ДДС на 2,766 лв./м3 с ДДС. Предлаганата цена  е под нивото на социална поносимост за областта – 4,438 лв./м3 с ДДС. За да постигне подобряване на качеството на ВиК услугите дружеството трябва през периода 2023-2026 г. да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че целите ще бъдат постигнати.

Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са доставката на електроенергия от свободен пазар, спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е ежегодният ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 13,8%, който е в съответствие със заложения в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Приоритетите в новия бизнес план на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане. Операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени, след като в тях бяха извършени корекции в резултат на препоръките от КЕВР. Първоначалните и финалните коригирани заявления са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

През регулаторния период „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД ще реализира инвестиционна програма в общ размер 34,603 млн. лв., от които 31,928 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Сливен. ВиК операторът е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, по която ще бъдат реализирани проекти за реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения (помпени и пречиствателни станции за отпадъчни води) за Сливен и Нова Загора. В инвестиционната програма заложеното съфинансиране от страна на дружеството е в размер на 13,9 млн. лв.

Един от приоритетите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД е през новия период до 2026 г. да бъде запазено постигнатото качество на питейните води. Дружеството прогнозира изпълнение на изискванията като се достигнат нива на съответствие от 100 % за големите зони на водоснабдяване и 99,54 % - за малките зони. По отношение на качеството на отпадъчните води предвижданото съответствие в края на периода е 95,28 %.

ВиК операторът планира да реализира конкретни мерки, с които през следващите години да намали нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 47,59 м3/км/ден до ниво от 31,34 м3/км/ден, при определена от Комисията индивидуална цел от 30,00 м3/км/ден.

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД прогнозира през 2026 г. да намали изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 62,9 %, спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход водоснабдителна система се намалява от 0,948 през 2020 г. до 0,490 в края на регулаторния период.

За услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира намаление на  изразходваната електрическа енергия с 26,45% през 2026 г., спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ намалява от  0,206 за 2020 г. - до 0,131 за 2026 г.

На 30.01.2023 г. общото събрание на Асоциация ВиК – Сливен съгласува актуализирания бизнес план на дружеството.

В откритото заседание участва Севдалин Рашев, управител на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД. Във връзка с днешното обществено обсъждане Комисията покани за участие всички заинтересовани страни, включително и представители на Асоциация ВиК – Сливен. Въпреки дадената възможност в дискусиите се включиха само представител на Омбудсмана, ръководителите на Националния браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ и на Федерацията на потребителите в България, както и  зам.-кметът на община Нова Загора.

На откритото заседание управителят на ВиК дружеството заяви, че след корекциите на КЕВР за неизпълнение на инвестициите предложената от Комисията цена на услугите не покрива действителните разходи на оператора за доставяне на вода на потребителите. Обърнато беше внимание, че водоснабдяването на територията е от смесен тип-гравитачно и помпажно и поради засушаването значителни количества вода се осигуряват чрез помпи, което увеличава разходите за електроенергия. Дружеството ще внесе в регулатора писмено предложение  бизнес планът да се преразглежда ежегодно, за да се отчитат измененията на финансово-икономическите параметри.

Предлаганите цени не са обосновани и следва да бъдат преразгледани от Комисията, тъй като няма гаранции, че с повишаването им ще бъде постигнато по-високо качество на услугите, заяви на общественото обсъждане представителят на Омбудсмана. Според институцията загубите на вода са сред най-големите в страната, събираемостта е ниска, а ремонтните програми са намалени. Позицията на браншовия синдикат към КНСБ е, че приемането на бизнес плана е закъсняло, а предлаганите цени няма да позволят неговото изпълнение, тъй като не отчитат сегашното финансово състояние на дружеството. Федерацията на потребителите се обяви срещу повишаване на цените на услугите в предложения размер, тъй като дружеството не е направило необходимото за подобряване на качеството на водата. Според организацията   ВиК дружествата, а не КЕВР, следва да излизат с инициативи и предложения за подобряване на работата и на показателите за качество. В тази връзка членът на Комисията Димитър Кочков изтъкна, че проблемите очевидно не са в нормативната уредба, след като има дружества, които при същата уредба се справят добре и други, които не успяват. От община Нова Загора заявиха, че  няма реални ползи за потребителите, тъй като дружеството не постига целите си за качество на услугите – ниско е качеството на водата, високи са общите загуби, ниско е нивото на покритие за отвеждане и пречистване. Отправена беше и критика, че в бизнес плана инвестициите са представени само в общия им размер, без да се посочва разпределението по общини, в т.ч. и за община Нова Загора.

 Управителят на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД изрази несъгласие с редица от направените забележки. Според него е необходимо общините и държавата също да участват в инвестиционния процес, тъй като голяма част от съоръженията са стари и трябва да бъдат подменени, което е непосилно за дружеството.  Посочено беше, че качеството на доставяната вода се следи постоянно и няма констатирани отклонения. Изнесена беше информация, че за доставяне на вода по помпажен способ дружеството разходва месечно над 2000 Мвч на обща стойност 900 хиляди лв., което увеличава драстично разходите му.

Във връзка с въпроси, поставени в хода на обсъждането, ръководителят на работната група и директор на дирекция „ВиК услуги“ д-р Ивайло Касчиев поясни, че КЕВР не е забавил разглеждането на бизнес плана. Едва преди няколко месеца дружеството е представило необходимите документи за осигурен инвестиционен заем по ОПОС. „При положение, че в изпълнението на един бизнес план са заложени заемни средства, Комисията не може да започне разглеждането му без  изпълнението на това изискване“, посочи той. По отношение на предложението КЕВР да иницира нормативни промени той подчерта, че регулаторът няма подобна функция. В същото време беше изтъкнато, че Комисията е предлагала въвеждане на лицензионен режим за ВиК дружествата, което би разширило правомощията й по отношение на ВиК операторите като търговски дружества. Според ръководителя на работната група за въвеждане на такъв режим е необходима промяна в закона, която следва да се иницира от съответното министерство. Във връзка с дискусията за прилагане на коефициента за изпълнение на инвестициите и влиянието му върху одобряваните цени д-р Касчиев беше категоричен, че ако Комисията не отчете неизпълнението на инвестиционните програми с коригиране на коефициента, това ще ощети потребителите.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на  „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД  на заседание на 28.02.2023 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.