Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ


30.12.2022

Доц. Иван Иванов:  Очакваното намаление на прогнозната цена с 18 лв. ще бъде от полза за топлофикационните дружества, за бизнеса и за всички български потребители,  цените на парното и електрическата енергия от 1 януари остават без промяна

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното на 12.12.2022 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец януари 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.  В откритото заседание участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Дениица Златева и представител на дружеството.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 януари 2023 г. да бъде в размер на 204,14 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и размера на прогнозираните за закупуване от тях количества природен газ. След извършен анализ, е установено, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 27% от потреблението в страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г., „Булгаргаз“ е сключил за м. януари три договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. Договорите са сключени след извършена комплексна оценка на всички подадени в тръжната процедура оферти, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“.

В заявеното прогнозно общо количество за м. януари 2023 г. „Булгаргаз“  не е включил количества природен газ по Програмата за освобождаване. С промените в Закона за енергетиката от 13.12.2022 г. действието на Програмата се преустановява за следващите две календарни години – 2023 г. и 2024 г. Така общественият доставчик няма да има задължението да продава определени количества природен газ на газовата борса. Това ще доведе до намаляване на количествата, които „Булгаргаз“ следва да достави на своите клиенти, което пък от своя страна ще доведе до по-голям дял в общия микс на източниците с най-ниска цена.

С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.  

С решението за утвърждаване на цена на природния газ за м. януари 2023 г. КЕВР ще утвърди и прогнозираните за 2023 г. условно-постоянни разходи на дружеството за дейността обществена доставка, които са част от общите разходи на „Булгаргаз“.Ще бъде утвърдена и среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за регулаторен период 2023 г. В доклада на работната група е предложено на дружеството да не бъдат признати разходи в размер на 9 656,66 хил. лв., които не са доказани и не са пряко свързани с лицензионната дейност и поради това не следва да бъдат включвани при формирането на цената на природния газ през годината.

„Булгаргаз“ очаква от 1 януари цената на природния газ да бъде с около 18 лв. по-ниска в сравнение с прогнозната цена от 204,14 лв./MWh, заяви на откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева. Като основни фактори за това тя посочи намалението през последните дни на борсовите индекси на международните газови пазари, както и значително по-ниския от планирания добив  от  газовото хранилище в Чирен. Успоредно с намаления добив общественият доставчик виртуално е нагнетил в хранилището допълнителни количества природен газ, което е дало възможност ценовите равнища на съхраняваните количества да бъдат оптимизирани. С намаляването на цената на синьото гориво от Чирен, което е ценообразуващ елемент в общия микс, „Булгаргаз“ е постигнал снижаване на крайната цена за м. януари, заяви Деница Златева. Тя информира също, че за 2023 г. са гарантирани всички необходими количества за потреблението на страната. След проведения годишен търг са избрани шест доставчика, в резултат на което дружеството е постигнало диверсификация както на източниците, така и на маршрутите за доставка на природен газ. Освен през входната точка „Кулата-Сидерокастро“ доставки на природен газ се осъществяват и по новия интерконектор „България-Гърция“.

„Очакваното намаление на прогнозната цена за м. януари с 18 лв. ще бъде от полза за топлофикационните дружества, за бизнеса и за всички български потребители“, заяви на заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Той подчерта, че в сравнение с предходната година запълването на газовото хранилище е с 20% по-високо, което дава допълнителна сигурност за потреблението през зимния период. След спиране на доставките от „Газпром експорт“ „Булгаргаз е успял изцяло да диверсифицира доставките на природен газ като за м. януари количества са осигурени от пет различни доставчика. Според доц. Иванов значим фактор за подобряване на финансовото състояние на „Булгаргаз“ е направената законова промяна, с която от януари 2023 г. отпада задължението на обществения доставчик да осигурява количества природен газ за „Газов Хъб Балкан“ по Програмата за освобождаване.

„Няма  да има промяна в цените на парното и електрическата енергия от 1 януари 2023 г., което има ключово значение за всички потребители на регулирания пазар. Това решение на Комисията на практика е антиинфлационен механизъм, с който енергийният регулатор подпомага задържането на цените у нас, тъй като основен фактор за инфлационните процеси в цяла Европа е цената на енергоносителите“, заяви пред журналисти председателят на Комисията доц. Иван Иванов.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 01.01.2023 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. януари. Данните ще отчетат котировките на международните газови пазари, актуалния валутен курс за месеца, както и условията по сключените договори за доставка. Същия ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец януари 2023 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.