Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА №3 ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА


23.12.2022

С предлаганите промени се въвежда лицензиране за разпределение на електрическа енергия или природен газ в затворена електроразпределителна или затворена газоразпределителна мрежа

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката /НЛДЕ/. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът на нормативен акт и докладът на работната група бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации.

Официални покани за участие в общественото обсъждане регулаторът изпрати до заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – енергийни дружества, браншови организации, асоциации и др.  В дискусиите участваха представители на „Електроразпределителни мрежи Запад“, „Електроразпределение Юг“, „Електроразпределение Север“, Българската асоциация  природен газ, БФИЕК и Българската газова асоциация.

Приемането на промени в НЛДЕ произтича от необходимостта за привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с действащото законодателство. С приетия Закон за индустриалните паркове /обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г./ е направена промяна в Закона за енергетиката, с която се въвежда лицензиране за две нови дейности – за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа, и за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа. Лицензиите се издават от КЕВР при условията и по реда на наредбата по чл. 60 от Закона за енергетиката. Същевременно  се предлагат измененения и в Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Те целят създаване на единни критерии и методика, които мрежовите оператори използват при определяне на техническите възможности на разпределителните мрежи в хода на изготвяните становища за присъединяване.

Основните цели на проекта за промени в  НЛДЕ са регламентиране на ясна процедура и обективни критерии и условия за лицензиране на посочените дейности, определяне на лицата, имащи право да кандидатстват, изискванията, на които те следва да отговарят, определяне на границите на лицензионната територия и др. С цел улесняване на процедурата се изменя  и допълва съществуващия режим на издаване на лицензии и за одобряване на бизнес планове от КЕВР. Предвидено е да отпаднат редица документи, които досега са били изисквани в образуваните от Комисията производства.

Предложените промени в НЛДЕ ще създадат нормативните предпоставки за лицензиране на дейностите на затворените електро-и газоразпределителни мрежи в съотвествие с изискванията и целите на закона. Заинтересованите лица, попадащи в обхвата на закона, ще  могат в по-голяма степен да защитят икономическите и финансовите си интереси, в т.ч. и чрез ускоряване и облекчаване на инвестиционния процес в индустриалните паркове и географски обособените промишлени обекти с оглед по-бързо и изгодно осигуряване на достъп на инвеститори до електроенергия.

Сред важните резултати на промените в НЛДЕ е облекчаването на процедурите по издаване на лицензии и одобряването на бизнес планове. Предложеният проект ще допринесе и за разрешаване на дългогодишни спорове между операторите на съответните електро- и газоразпределителни мрежи и собсвениците на съоръжения, които не са елементи от тези мрежи.  Обезпечават се достъпни условия за законосъобразното присъединяване и достъп до мрежите на обекти на крайни клиенти, разположени на територията на географски обособени промишлени обекти.

По отношение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. промените въвеждат еднакви и обективни критерии за всички мрежови оператори и по този начин се възпрепятства прилагането на различни методи за определяне на капацитета на съответната мрежа. Така всички клиенти и производители ще бъдат поставени в равностойно положение, без значение на коя лицензионна територия се присъединяват.

Участниците в общественото обсъждане изразиха принципна подкрепа за необходимостта от промени в НЛДЕ и приветстваха предложенията за намаляване на административната тежест. В същото време електроразпределителните дружества изразиха резерви по отношение на някои от предлаганите текстове и се обявиха за уеднаквяване на изискванията за лицензиране на операторите на Затворени разпределителни мрежи /ЗРМ/ с тези по издадените лицензии на операторите на обособени територии. Те смятат, че е необходима по-ясна уредба на отношенията между операторите на мрежите и клиентите на ДПИ, засилване на контрола на КЕВР по отношение на операторите на ЗРМ и др. Двете газови асоциации считат, че по отношение на съдържанието на бизнес плановете на операторите на ЗРМ не следва да се прилагат различни подходи в сравнение с бизнес плановете на лицензиантите. Според БФИЕК обаче изискванията по отношение на бизнес плановете не трябва да са толкова високи, както за издаване на лицензия за обособена територия. Българската асоциация природен газ счита, че при начало на процедура по служебно издаване на лицензии за ЗРМ лицензиантите на съответните територии трябва да бъдат предварително уведомени. Като добра стъпка на Комисията беше определено предвиденото в проекта облекчаване на административните процедури по искане от дружествата на разрешения за финансиране.

От страна на работната група беше подчертано, че предлаганите промени в НЛДЕ са в съответствие с действащите норми в Закона за енергетиката. В закона императивно са включени разпоредби, които са възпроизведени в проекта за подзаконов номративен акт – служебната инициатива на КЕВР във връзка с изменение на територията на съществуващите лицензии, прилагане на еднакъв подход при контрола по изпълнение на различните видове лицензии и др. Като неоснователни бяха определени и направени коментари, че с промените в НЛДЕ цената на мрежовите услуги ще нарасне. „Извършените от Комисията проверки  показват, че ЕРП прилагат различни подходи при присъединяването на нови производители и в много от случаите поставят непостижими изисквания. Затова една от целите на промените е тези подходи да бъдат уеднаквени и по отношение на инвеститорите да бъдат определяни реални изисквания и условия за присъединяване“, заяви Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“.

Комисията определи срок до 20.01.2023 г, в който всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища в регулатора. Удължаването на срока е мотивирано с важността на предлаганите промени в НЛДЕ и възможността страните да имат достатъчно време за изготвяне на становища. Едномесечен срок беше определен за внасяне на становища по проекта на Портала за обществени консултации.

Окончателно решение във връзка с промените в Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката Комисията ще приеме на закрито заседание на 6.02.2023 година.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията. Видео от заседанието е достъпно на този линк.