Новини

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГР. КЪРДЖАЛИ ЩЕ ИНВЕСТИРА БЛИЗО 11,5 МЛН.ЛВ. ЗА ДА ГАРАНТИРА ЗАПАЗВАНЕ НА ДОБРОТО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ


07.12.2022

За подобряване на услугата до 2026 г. ще започнат работа четири нови водоснабдителни помпени станции и модернизирана пречиствателна станция за питейни води, по ОП „Околна среда 2014-2020“ започва реконструкция на ВиК мрежите в гр.Кърджали и гр.Момчилград

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали планира значителни инвестиции с цел запазване на доброто качество на питейните води и намаляване на загубите. С изготвения бизнес план дружеството си поставя за цел да повиши качеството на ВиК услугите и да постигне по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на ВиК оператора се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за 2022 г. да се увеличи от 2,648 лв./м3 с ДДС до 3,847лв./м3 с ДДС. Предлаганата цена  е под нивото на социална поносимост за областта – 6,348 лв./м3 с ДДС. За да постигне подобряване на качеството на ВиК услугите дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи през периода 2022-2026 г., които да гарантират, че целите ще бъдат постигнати.

Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар, спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е ежегодният ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 15%, който е в съответствие със заложения в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ,  Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Приоритетите в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени, след като в тях бяха извършени корекции в резултат на препоръките от КЕВР. Първоначалните и финалните коригирани заявления са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

През регулаторния период „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали ще реализира инвестиционна програма в общ размер 11,550 млн. лв., от които 10,203 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Кърджали в размер на 2,566 млн. лв. ВиК операторът е бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“, по която ще бъдат реализирани  проекти за реконструкция на ВиК мрежи в гр. Кърджали и град Момчилград. В инвестиционната програма заложеното съфинансиране от страна на оператора е в размер на близо 5,6 млн. лв.

Един от приоритетите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали е през новия период до 2026 г. да бъде запазено постигнатото високо качество на питейните води. Дружеството прогнозира изпълнение на съответствие от 99,20 % за големите зони на водоснабдяване и 98,60 % - за малките зони. По отношение на качеството на отпадъчните води предвижданото съответствие в края на периода е 100 %.

ВиК операторът планира да реализира конкретни мерки, с които през следващите години да намали нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 8,50 м3/км/д до ниво от 8,36 м3/км/д., при определена от Комисията индивидуална цел от 8,41 м3/км/д. По този начин дружеството ще подобри допълнително устойчиво водоснабдяване на потребителите и ще реализира икономически ползи.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали прогнозира през 2026 г. изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода да се увеличи с 10%, спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход водоснабдителна система в края на регулаторния период нараства от 0,547 през 2020 г. до 0,608. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на четири нови водоснабдителни помпени станции - в с. Голобрад, с. Сухово, с. Китница и с. Светулка, както и на реконструираната пречиствателна станция за питейни води в с.Енчец.

За услугата пречистване на отпадъчни води разчетите показват увеличение с 1,3% на изразходваната електрическа енергия през 2026 г., спрямо отчета за 2020 г. Причината за това е, че поради разширението на канализационната мрежа и увеличаване броя на потребителите на тази услуга ще нарастне количеството вода, постъпваща за пречистване на входа на пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ). Същевременно специфичният разход  кВтч/м3 вода на вход ПСОВ намалява от 0,351 за 2020 г. до 0,335 за 2026 г.

На проведеното на 16.11.2022 г. общо събрание на Асоциация ВиК – Кърджали е съгласуван актуализирания бизнес план на дружеството.

За участие в днешното обществено обсъждане Комисията изрично покани всички заинтересовани страни - МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Асоциация по ВиК-Кърджали и др. Въпреки дадената възможност да участват присъствено или дистанционно в дискусиите участваха само представители на Омбудсмана, браншовият синдикат „Водоснабдител“ към КНСБ, Федерация „Индустрия, строителство и водоснабдяване“ - КТ „Подкрепа“ и Гражданска платформа „Изправи се БГ“.

Според Омбудсмана предлаганите цени не са обосновани и следва да бъдат преразгледани от Комисията, тъй като няма гаранции, че с повишаването им ще бъде постигнато по-високо качество на услугите. От браншовия синдикат Федерация „Индустрия, строителство и водоснабдяване“ - КТ Подкрепа беше изразена подкрепа на предложенията за бизнес план и цени на дружеството. Заложен е по-голям от предвидения размер на инвестициите, с разширението на канализационната мрежа се разширява обхвата на потребителите, които ще ползват тази услуга.  Подкрепа за бизнес плана и цените беше изразена и от браншовия синдикат към КНСБ.

От Гражданска платформа „Изправи се БГ“ считат, че предлаганото увеличение е твърде високо и поради това бизнес планът и цените не трябва да бъдат приемани от Комисията. Според представителя на платформата сегашната нормативна уредба не допринася за подобряване качеството на ВиК услугите – необходимо е осигуряване на по-голям публичен ресурс за сектора и създаване на механизъм за подпомагане на водно бедни потребители.

Във връзка с някои въпроси, поставени в хода на обсъждането, ръководителят на работната група и директор на дирекция „ВиК услуги“ д-р Ивайло Касчиев поясни, че работната група и представители на ВиК Кърджали още през м. ноември 2021 г. са обсъдили бизнес плана и цените на дружеството. Финалният им вариант е представен на Асоциацията Вик-Кърджали близо година по-късно - на 12.10.2022 г., а съгласуването от Асоциацията е на 16.11.2022 г. Подчертано беше, че Комисията е задължена да одобри 5-годишния бизнес план, независимо, че началото на регулаторния период е от 01.01.2022 г. и няма нормативно основание заложените в плана цени да бъдат утвърдени на по-ранен етап. Според ръководителя на работната група, съгласно действащите наредби, регулаторът е задължен да измени цените за втората година от периода като приложи коефициентите, отчитащи изпълнението на инвестициите и показателите за ефективност. Това води до едновременно провеждане, както на процедурата по приемане на бизнес плана, така и на процедурата за изменение на цените за 2023 г. Потвърдено беше, че Комисията прилага еднакъв подход, както по отношение на ВиК Кърджали, така и на другите ВиК оператори, чиито окончателни бизнес планове са внесени със закъснение.

В съответствие с нормативната уредба участниците в обсъждането могат в 14-дневен срок да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали на заседание на 30.12.2022 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.