Новини

ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЛЕДВА ДА ИЗПЪЛНЯТ ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ И ОКОНЧАТЕЛНО ДА ПРИКЛЮЧАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРЕНОТО ОКРУПНЯВАНЕ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА КЪМ ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД


16.11.2022

Целта е да бъдат решени проблемите на предоставяните ВиК услуги за потребителите на територията на община Дупница

Във връзка с постъпила в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) информация за тежко финансово състояние на общинското ВиК дружество „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД, представяме следната информация:

Общинският съвет Дупница, и Асоциация по ВиК –Кюстендил са взели решения още през 2016 г., че община Дупница се присъединява към Асоциация по ВиК –Кюстендил, респективно ще бъде обслужвана от регионалния ВиК оператор „Кюстендилска вода“ ЕООД, а съществуващото общинско дружество „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД ще продължи да осъществява временно дейност като ВиК оператор до поемане на тази дейност от „Кюстендилска вода“ ЕООД.

Във връзка с окрупняването, между Асоциация по ВиК –Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД са подписани две допълнителни споразумения към сключения договор по реда на Закона за водите. Съгласно тези споразумения „Кюстендилска вода“ ЕООД е трябвало да започне предоставяне на ВиК услуги в община Дупница от началото на 2020 г., след това от началото на 2021 г. Посочените споразумения не са изпълнени, като според Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) причината е промяна в позицията на общински съвет Дупница. Новата дата, определена от МРРБ и заложена в новия бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД, е от началото на 2024 г.

Във връзка с горното е важно да се уточни, че считано от 2020 г., „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД функционира като ВиК оператор без да има правни основания за това – дружеството няма обособена територия по смисъла на Закона за водите и стопанисва публични ВиК активи без да има сключен договор със собственика им по реда на Закона за водите. Поради това със свое решение от 23.05.2017 г. КЕВР прекрати административното производство по разглеждането на бизнес плана на общинското дружество за регулаторен период 2017-2021 г.

Комисията няма правомощия по прилагането на Закона за водите и/или договорните взаимоотношения между съответните Асоциации по ВиК и ВиК оператори, респективно няма отношение към уточнената дата, от която регионалният ВиК оператор ще започне да предоставя ВиК услуги в новоприсъединената община.

В Комисията не е постъпила информация защо окрупняването не е случило съгласно предишните договорени дати – от началото на 2020 г. и от 2021 г., нито защо сега не се предвижда окрупняване от началото на 2023 г., предвид тежкото финансово състояние на общинското дружество „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД.

Доколкото „Кюстендилска вода“ ЕООД все още не е финализирала своя бизнес план, в случай че компетентните органи вземат съответното решение, дружеството би могло да предвиди започване на предоставянето на ВиК услуги на територията на община Дупница от началото на 2023 г., с което да бъдат избегнати негативните последици върху качеството и надеждността на предоставяните ВиК услуги на територията на община Дупница.

В тази връзка апелираме към отговорните институции да изпълнят поетите и договорени ангажименти и окончателно да приключат дейностите по договореното окрупняване на община Дупница към обособената територия на действие на „Кюстендилска вода“ ЕООД.

За пълнота прилагаме писмо изх. № В-07-61-1 от 15.11.2022 г., което Комисията изпрати до общинските власти в Дупница и до редица държавни институции.