Новини

С ИНВЕСТИЦИИ ЗА НАД 19 МЛН. ЛВ. ВиК БЛАГОЕГРАД ПЛАНИРА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ


03.11.2022

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград планира значителни инвестиции с цел запазване на доброто качество на питейните води и намаляване на загубите. С изготвения бизнес план дружеството си поставя за цел да повиши качеството на ВиК услугите и да постигне по-висока степен на удовлетвореност на потребителите. Предвижда се през 2023 г. дружеството да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Петрич.

В бизнес планa на ВиК оператора се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 2022 г. да се увеличи от 2,273 лв./м3 с ДДС до 2,722 лв./м3 с ДДС. Предлаганата цена е под нивото на социална поносимост за областта – 5,18 лв./м3 с ДДС. За да постигне подобряване на качеството на ВиК услугите дружеството трябва през периода 2022-2026 г. да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че целите ще бъдат постигнати.

Една от основните причини за повишението на цените са нарасналите разходи за материали и външни услуги през 2021-2022 г, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар, спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е ежегодният ръст с 9,6% на работните заплати на заетите във ВиК оператора, който е далеч по-нисък от заложените 15% в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД ежегоден ръст от 15%.

Приоритетите в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени, след като в тях бяха извършени корекции в резултат на препоръките от КЕВР. Първоначалните и финалните коригирани заявления са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

През регулаторния период „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще реализира инвестиционна програма в общ размер 19,116 млн. лв., от които 15,678 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Благоевград в размер на 9,237 млн. лв. ВиК операторът не е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, тъй като обособената територия не е изцяло окрупнена и не включва всички общини в обл. Благоевград. През 2019 г. дружеството започна да предоставя ВиК услуги в община Струмяни, а от 2020 г. това трябваше да се случи и за община Петрич. Това беше възпрепятствано и сега плановете предвиждат в тази община  ВиК услуги да започнат да се предоставят от 2023 г.

Един от приоритетите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е през новия период до 2026 г. да бъдат запазено постигнатото високо качество на питейните води. Дружеството прогнозира изпълнение на изискванията като се достигнат нива на съответствие от 100 % за големите зони на водоснабдяване и 99,92 % - за малките зони. По отношение на качеството на отпадъчните води предвижданото съответствие в края на периода е 100 %.

ВиК операторът планира да реализира конкретни мерки, с които през следващите години да намали нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 21.85 м3/км/д до ниво от 18.83 м3/км/д. По този начин дружеството ще подобри допълнително устойчиво водоснабдяване на потребителите и ще реализира икономически ползи.

Прогнозите в бизнес плана показват, че през 2022 г. дружеството ще увеличи потребената електроенергия със 185,91%, в сравнение с 2020 г. Причината за това е присъединяването на община Петрич към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, на чиято територия се предвижда експлоатацията на 19 помпени станции. За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 37.95% през 2026 г., спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,216 през 2020 г. до 0,266 през 2026 г. Дружеството прогнозира увеличение на електроенергията през 2026 г. поради предвиденото приемане за експлоатация на 11 ПСОВ (9 модулни станции в Сатовча и две станции в Черниче и Хаджидимово).

На проведеното на 12.10.2022 г. общо събрание Асоциация ВиК – Благоевград е приела решение, с което е съгласувала актуализирания бизнес план на дружеството.

За участие в днешното обществено обсъждане Комисията изрично покани всички заинтересовани страни, включително и представители на всички общини в област Благоевград. Въпреки дадената възможност да участват присъствено или дистанционно, в обсъждането не се включиха нито представители на АВиК-Благоеград, нито общините в областта. Единствено от община Симитли беше изразено становище посредством системата за комуникации Скайп.

В дискусиите участваха присъствено представители на Омбудсмана, на браншовия синдикат „Водоснабдител“-КНСБ, Федерация „Индустрия, строителство и водоснабдяване“ - КТ „Подкрепа“ и Гражданска платформа „Изправи се БГ“.  Според Омбудсмана предлаганите цени не са обосновани, тъй като качеството на услугите е незадоволително и няма ползи за потребителите. От Гражданска платформа „Изправи се БГ“ възразиха срещу предлагания бизнес план и цени. Според тях промяната на цените е несправедлива за потребителите на гравитачно водоснабдяване, а определената социална поносимост не е изчислена правилно. Оспорено беше също, че в новите цени не са отчетени получените от дружеството компенсации за цените на електрическата енергия. „Изправи се бг“ смятат, че бизнес планът не е следвало да бъде приет от Асоциацията по ВиК, тъй като част от общините са гласували против, а други не са участвали в обсъждането му и не са дали становища.

От браншовия синдикат „Водоснабдител“-КНСБ подкрепиха предложения бизнес план и цени като препоръчаха това да става още в началото на регулаторния период. Според синдиката ръстът на заплатите с 9,6% не отговаря на договорения на национално ниво ръст с 15% и очакват новото ръководство на дружеството да преодолее това изоставане.

Положително становище по бизнес плана и цените изрази представителят на община Симитли - единствената община от областта, участвала в общественото обсъждане. Той информира, че становището е прието на заседание на ръководството на общината.

В отговор на направени коментари от ръководството на ВиК Благоевград заявиха, че с увеличението на възнагражденията с 9,6%, а не с 15% годишно, дружеството е търсило балансирано решение между разходите за ВиК услугата, от една страна, и цената за потребителите. Целта е да не се допусне твърде високо увеличение, което да е непосилно за клиентите.

Във връзка с поставените въпроси за изразени негативни становища от някои общини – членове на АВиК-Благоевград относно бизнес плана на дружеството, от страна на Комисията бе посочено, че ВиК дружествата следва да разработват своите бизнес планове в координация с асоциациите по ВиК и техните членове. Редът за изготвяне и съгласуване на бизнес плана е предвиден в Закона за водите и договора, след което КЕВР стартира процедура по неговото одобрение по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.

Когато бизнес планът бъде внесен за разглеждане и съгласуване в съответната АВиК, всяка община следва предварително да е приела становище дали го подкрепя или не. Комисията обаче няма правомощия относно дейността и компетенциите на асоциациите по ВиК, поясни д-р Ивайло Касчиев, директор на дирекция „ВиК услуги в КЕВР. Тъкмо с цел постигане на пълна яснота за становищата на отделните общини Комисията е поканила техни представители да изразят позициите си на днешното обществено обсъждане, но единствено община Симитли се е отзовала. По отношение на повдигнатите въпроси защо не се коригира цената на ВиК услугите в случаите, в които има несъответствие с изискванията за качество на питейната вода, беше напомнено, че през 2018 г. МРРБ е стартирало процедура за изменение на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. От страна на Комисията е предложено в нея да се предвидят текстове,  регламентиращи корекции на прилаганите цени на ВиК услуги при несъответствие с изискванията за качество. Такива клаузи са предложени в публикувания за обществено обсъждане проект на нова наредба, но до момента нормативният акт не е изменен.

В края на обсъждането председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта, че предлаганото увеличение за 2022 г., отнесено към цените през 2021 г., е в размер на 14%, което е по-малко от официалните данни за инфлацията за този период. Във връзка с поставения въпрос за цените за общините на гравитачно водоснабдяване той уточни, че Комисията изпълнява стриктно изискванията на действащото законодателство. „Законът повелява на цялата територия на ВиК операторите да действа единна цена на услугите и евентуална промяна може да стане само чрез изменение на закона. Регулаторът действа в условията на пълна прозрачност и с тази цел покани за участие в днешното обсъждане всички членове на АВиК-Благоевград. Те трябваше днес да изразят своите становища по бизнес плана и цените, но това не бе направено“, заяви доц. Иван Иванов.

В съответствие с нормативната уредба участниците в обсъждането могат в 14-дневен срок да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград  на заседание на 30.11.2022 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.