Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 Г.


28.09.2022

 След старта на интерконектора „България - Гърция“ и доставката на цялото количество азерски газ на договорна цена очакванията на „Булгаргаз“ са цената за месец октомври да бъде около 240 лв/MWh или с около 32% по-ниска от предходния месец

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното на 9.09.2022 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.  В откритото заседание участваха изпълнителният директор на Булгаргаз Деница Златева и представители на ръководството на дружеството.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 октомври 2022 г. да бъде в размер на 247,96 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец септември утвърдената от регулатора цена е 353,21 лв./MWh.    

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ за вътрешния пазар, осигурени от три различни източници за доставка.

За първи път в ценовия микс се включва цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по стартиращия интерконектор „България - Гърция“, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват около една трета от потреблението на страната и имат определящо значение за намаляване цената на синьото гориво за м. октомври и за осигуряване на благоприятни цени през следващите години. 

В ценовия микс са включени и количества по договор за доставка на втечнен природен газ /LNG/, както и количества тръбен газ, закупени на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В заявлението на „Булгаргаз“ се посочва също, че договорените количества природен газ, надвишаващи заявките на клиентите за м. октомври 2022 г., ще бъдат нагнетени в ПГХ „Чирен“.

„Цената на газа за месец октомври ще бъде по-ниска от посочената в първоначалното заявление и се очаква да бъде около 240 лв/MWh“, заяви на откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева. Това означава, че тази цена ще е с около 32 % по-ниска в сравнение с цената за м.септември. Предвижданото понижение е в резултат на старта на газопровода IGB, което открива възможността количествата азерски газ да бъдат доставени на договорената цена през договорната точка на доставка - гр. Комотини. Разчетите на „Булгаргаз“ са показали, че ако доставката на тези количества беше продължила по досегашните цени, за м. октомври цената на газа би била 305,98 лв./МВч. 

"Булгаргаз" е убеден, че ще бъде осигурено необходимото количество природен газ за м.ноември. Целта ни е цената да бъде конкурентна“, заяви Деница Златева.  Според нея има индикации, че с обвързващи оферти от заинтересовани компании целта ще бъде постигната. Потвърдено беше, че такъв  подход ще бъде прилаган и за доставка на газ за м.декември, както и за доставките през 2023 г. Ръководителят на „Булгаргаз“ обяви, че днес ще бъдат информирани всички компании, които вчера до 22:00 часа са подали документи, и до началото на следващата седмица трябва да подадат обвързващите си оферти. "Налице е голям интерес към търга и за ноември, и за декември, както и за годишния и десетгодишния търг", отбеляза тя. По думите й фактът, че има компании от целия свят - Америка, Европа, Китай, показва, че това е правилният подход.  

„Стремежът на обществения доставчик е да постига добри ценови равнища и да прехвърля тези ползи върху потребителите - битови, газоразпределителни дружества или големи индустриални предприятия", изтъкна Деница Златева. Тя добави, че "Булгаргаз" проявява гъвкавост по отношение на намаленото потребление от страна на индустриалните предприятия, както и по отношение на договорите за следващата година. Според нея това е един от подходите за намиране на общи решения, когато клиентите на дружеството са в по-трудна ситуация, тъй като заради високите цени в момента е налице исторически минимум на потреблението на природен газ.

 „Очакваната цена от 240 лв./ MWh за м. октомври е добра новина за всички битови и стопански потребители, включително и топлофикационните и газоразпределитени дружества. По този начин ще бъдат постигнати ценови нива под 250 лв./MWh, а това е прагът, над който българският бизнес настоява за помощи“, заяви на заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Като изключително важен фактор за енергийната ни независимост той посочи въвеждането в търговска експлоатация от 1 октомври т.г. на газовия интерконектор „Комотини-Стара Загора“, по който се осигурява една трета от потреблението на страната.  

„Регулаторът работи денонощно и има пълната готовност до 30.09 да приеме финалните решения за търговската експлоатация на интерконектора IGB, позволяващи той да бъде официално открит на 1 октомври т.г.  С новата газова връзка България завинаги се освобождава от дългогодишната си зависимост от един единствен доставчик на природен газ и може да постига конкурентни цени с доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ от различни точки на света“, коментира ръководителят на регулатора.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 1.10.2022 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. октомври, отчитащи котировките на газа на международните пазари, актуалния валутен курс за месеца, както и финалните условия по договори за доставка с търговци на природен газ. Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец октомври 2022 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.