„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН“ ЕООД ЩЕ ИНВЕСТИРА 4, 5 МЛН ЛВ. ЗА ДА ГАРАНТИРА НАДЕЖДНОТО СНАБДЯВАНЕ С КАЧЕСТВЕНА ПИТЕЙНА ВОДА


09.08.2022

Дружеството ще реализира мерки за намаляване на загубите, по ОП „Околна среда 2014-2020“ предстои  реконструкция на довеждащ водопровод и канализационен колектор за гр. Видин

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД  планира сериозни инвестиции и ще предприеме устойчиви мерки за надеждно снабдяване с качествена питейна вода. Целта на изготвения бизнес план е постигане на високо качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на дружеството се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за 2022 г. да се увеличи от сега действащацена 2,738 лв./м3 с ДДС до 3,683 лв./м3 с ДДС. За постигане на планираните дейности и инвестиции с цел подобряване на качеството на ВиК услугите дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че заложените цели ще бъдат постигнати.  

Една от основните причини за повишението цените на услугите с 0,94 лв./м3 са увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е  заложеният ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 14,26%, съгласно подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Заложените приоритети в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. Впоследствие в резултат на направените от КЕВР препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

Общият размер на инвестиционната програма за периода е 4,535 млн. лв., от които 3,732 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Видин в размер на 2,383 млн. лв. Дружеството е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, по който се реконструират довеждащ водопровод и канализационен колектор за гр. Видин, и се внедрява Географска информационна система.

Дружеството прогнозира изпълнение на изискванията за качество на питейните води, като се достигат нива на съответствие от 99% за големите зони на водоснабдяване и 98% за малките зони. Анализите показват, че се постигат и нормативните изискванията за качество на отпадъчните води.

По отношение на общите загуби на вода ВиК операторът планира конкретни мерки с цел тяхното намаляване в реално изражение – от 4,54 м3/км/ден до 3,60 м3/км/ден. Дружеството прогнозира през 2026 г. да намали със 17,4% изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода  спрямо 2020 г. Разчетите показват, че за този период специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ВС трябва да намалее от 0,739 до 0,691.

За периода 2022 – 2026 г. дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия в услугата пречистване на отпадъчни води с 3,7%, при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ намалява от 0,480 през 2022 г. до 0,471 през 2026 г.

На проведеното на 04.07.2022 г. общо събрание АВиК – Видин не е взело решение за съгласуване на бизнес плана и не го е върнало с указания за необходими изменения и корекции, с което не е изпълнено изискването на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. Съгласно нормативната уредба в тези случаи се прилага изискването на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ, че бизнес планът е приет без възражения. Поради липсата на взето решение от АВиК – Видин КЕВР изрично покани за участие в общественото обсъждане всички членове на асоциацията.  

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в Комисията писмени становища по обсъжданите въпроси.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.