УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВИК БУРГАС МОЖЕШЕ ДА Е С БЛИЗО 54 СТОТИНКИ/КУБ.М. ПО-МАЛКО, АКО ДРУЖЕСТВО БЕШЕ ПОЛУЧИЛО НЕОБХОДИМИТЕ ЗАЕМНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ


01.08.2022
Преди вземане на решението КЕВР сигнализира многократно МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и Асоциацията по ВиК – Бургас, че финансирането на неотложни инвестиции със собствени средства на дружеството ще доведе до много висок ръст на цената за потребителите 
 

Във връзка с информации и коментари в медиите относно взетото от КЕВР решение за значително увеличение от 1.08.2022 г. на цените на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, регулаторът счита за необходимо да изясни следните факти и обстоятелства :

С разпореждане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) през месец декември 2020 г. към ВиК Бургас са присъединени за експлоатация нови обекти (Язовир „Ахелой“ и Язовир „Порой“) с цел разширяване на водопроводната мрежа и осигуряване на устойчивост на водоснабдяването. Поради продължителното засушаване в района на водосбора на язовир Камчия и реалната опасност за въвеждане на режим във водоподаването стана ясно, че областта се нуждае от алтернативни водоизточници. В тази връзка с разпореждане на МОСВ на ВиК ЕАД гр. Бургас са дадени предписания да предприеме действия за преминаване към такива водоизточници. Анализът е показал, че за питейно-битово водоснабдяване на обл. Бургас алтернативни водоизточници могат да бъдат язовирите „Ахелой“ и „Порой“, но те не могат да бъдат включени за водоснабдяване без да бъдат извършени необходимите дейности - строително-монтажни работи по язовирни стени, водовземни кули и основни изпускатели; доставка на необходимото оборудване и привеждане на язовирите в изправно техническо състояние. В допълнение, за пречистването на водите от тези два водоизточника е необходимо изграждането на пречиствателни съоръжения, а за довеждането на водите им до деривация „Китка – Бургас“ е нужно проектиране и изграждане на помпени станции и напорни тръбопроводи с достатъчен дебит.

В бизнес плана на ВиК оператора, представен в КЕВР на 02.12.2021 г., са предвидени инвестиции за язовири „Порой“ и „Ахелой“ в общ размер 46, 464 млн.лв., които да бъдат финансирани чрез заем, осигурен от принципала на дружеството – „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. С писмо от 29.12.2021 г. КЕВР изпрати искане към „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да бъде представен договор за кредит, какъвто няма приложен към бизнес плана. В своя отговор от 19.01.2022 г. принципалът на дружеството посочва, че няма сключен договор за кредит, без да представя допълнителна информация.

Впоследствие ВиК ЕАД гр. Бургас представя на 21.03.2022 г. в КЕВР финален вариант на бизнес плана, в който е предвидено инвестициите в язовирите „Порой“ и „Ахелой“ да бъдат финансирани със собствени средства. Анализът на КЕВР показа, че финансирането на тези инвестиции със собствени, вместо със заемни средства ще доведе до драстично повишение на цената на ВиК услугите, доколкото тези средства влизат в пълен обем за първата година от бизнес плана, вместо разсрочено да се изплащат през следващите години.

С писмо от 25.03.2022 г. до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Български ВиК Холдинг“ ЕАД и Асоциация по ВиК – Бургас (АВиК-Бургас) Комисията представя подробна информация за очаквания ефект върху цените на ВиК услугите. В него се посочва, че при съпоставяне на предложената комплексна цена на ВиК услуги в проекта на бизнес план от 02.12.2021 г. (с финансиране със заемни средства) и цената в работния проект от 21.03.2022 г. (финансиране със собствени средства) увеличението е с допълнителни 54 стотинки/куб. м.  В писмото на Комисията се поставят въпросите дали така предложеният бизнес план е съгласуван с МРРБ и Български ВиК Холдинг“ ЕАД, както и какви са причините да не бъдат отпуснати заемни средства за финансиране на тези инвестиции, което би довело до съществено намаление на ръста на цените на ВиК оператора.

В отговора на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД от 13.05.2022 г. до КЕВР се посочва, че ВиК ЕАД гр. Бургас няма задължението да съгласува своя бизнес план с Холдинга, въпреки, че той е собственик и принципал на дружеството и една сред основните му функции е осигуряване на финансиране на ВиК дружествата, в т.ч. и ВиК Бургас.    

Следва да се отчете, че в рамките на водената кореспонденция МРРБ и АВиК-Бургас не са взели каквото и да е отношение по този въпрос. На 20.04.2022 г. Общото събрание на АВиК-Бургас провежда заседание, на което по т. 5 от дневния ред е взето решение за съгласуване на внесения на 21.03.2022 г в КЕВР бизнес план на ВиК ЕАД, гр. Бургас за регулаторен период 2022-2026 г. Видно от протокола, всички участници в заседанието са гласували ЗАвключително представителят на държавата (въз основа на мандат даден от МРРБ), както и представителите на общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Сунгурларе и Царево.

Към момента на провеждането на Общото събрание, както МРРБ, така и председателят на АВиК-Бургас са уведомени от КЕВР за негативния ефект върху цените на ВиК услугите в резултат на финансиране на инвестициите в язовирите „Порой“ и „Ахелой“ със собствени, вместо със заемни средства. Това становище на регулатора не е отчетено, не са предприети никакви действия и бизнес планът на ВиК оператора е съгласуван от Асоциацията в този му вид.

На 12.07.2022 г. КЕВР проведе обществено обсъждане на бизнес плана и ценовото заявление на ВиК ЕАД, гр. Бургас, в което, независимо от изпратените официални покани, не взеха участие представители на МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, АВиК-Бургас и/или общините включени в обособената територия на ВиК оператора. Те не представиха и свои писмени становища в законоустановения 14-дневен срок, каквато възможност дава нормативната уредба.

В допълнение Комисията счита за необходимо да подчертае също, че увеличението на цените, предоставяни от ВиК ЕАД, гр. Бургас е продиктувано от значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е  заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 14,98%, в съответствие с подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Независимо от тези неблагоприятни фактори, ако в бизнес плана необходимите мащабни инвестиции в язовирите „Порой“ и „Ахелой“ бяха предвидени със заемно финансиране, а не със собствени средства на дружеството, то ръстът на цените на ВиК услугите можеше да бъде с 54 стотинки/куб.м. по-нисък.  

Регулаторът очаква при предстоящите обсъждания на бизнес плановете на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2022-2026 г. всички заинтересовани страни и институции да поемат ясно своята отговорност пред българските граждани.