Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДНА КОМПОНЕНТА НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА БАЛАНСИРАНЕ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 01.10.2017-30.09.2018 г.


12.09.2017

КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2017-30.09.2018 г. Заявлението на дружеството е подадено на основание чл. 24, ал. 3 във връзка с ал. 4 от Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс. В съответствие с чл. 24, ал. 2 и ал. 3 от балансьорът изчислява разходната компонента на цената на природния газ за балансиране и предлага нейната стойност за утвърждаване от КЕВР. В общественото обсъждане участваха представители на БФИЕК, Българска Стопанска Камара, Българската газова асоциация, "Овъргаз – Мрежи" АД. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на държавните институции, проектът за решение беше предварително публикуван на интернет страницата на регулатора, а заседанието беше излъчено онлайн.

В заявлението си "Булгартрансгаз" ЕАД мотививира искането за изменение в цената за достъп до газовата мрежа и за пренос поради промяна на тарифния модел от 1 октомври тази година. От тази дата трябва да влезе в сила новият входно – изходен тарифен модел за пренос и транзит на природен газ, който предвижда въвеждане на отделни тарифи за различните входно-изходни точки за внос и износ на газ, в съответствие с периода на закупуване на капацитет – годишен или месечен. В тази връзка в заявлението си "Булгартрансгаз" ЕАД предлага на енергийния регулатор да одобри разходна компонента на цената на природния газ за газовата година 01.10.2017-30.09.2018 г. в размер на 0,78 лв./MWh. Към момента утвърдената с решение на КЕВР разходна компонента на цената на природния газ за балансиране на "Булгартрансгаз" ЕАД е 0.9087 лв./MWh, считано от 01.05.2017 г.

На общественото обсъждане представителите на големите енергийни консуматори (БФИЕК) възразиха, че не е спазено изискването на Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс, съгласно което заявлението за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране трябва да бъде внесено 55 дни пред началото на новата газова година. Отправени бяха възражения и по отношение максималния размер от 10% на т.н. "малка корекция" за газова година 01.10.2017 – 30.09.2018 г. В заявлението на "Булгартрангаз" ЕАД се посочва, че тази корекция е поправка в цената на природния газ за балансиране, прилагана с положителен или отрицателен знак с цел да бъдат компенсирани възникнали дисбаланси в газопреносната система. На общественото обсъждане представителите на "газопреносния оператор изтъкнаха, че малката корекция има възпиращ ефект за мрежовите ползватели, които ще се стремят да минимизират предизвиканите дневни дисбаланси и на практика разходите им за дисбаланс ще бъдат значително по-ниски. Размерът на корекцията не е постоянен, а може да бъде променян за всяка газова година, след одобрение от КЕВР по обосновано предложение на балансьора.

Окончателното решение на Комисията по заявлението на "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2017-30.09.2018 г. ще бъде взето на закрито заседание на 29.09.2017 г.

КЕВР проведе открити заседания и обществени обсъждания и по докладите на работните групи и проектите за решения относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на: "Газинженеринг" ООД за територията на община Долни Дъбник; на "Каварна газ" ООД за територията на община Каварна и община Шабла.