С ИНВЕСТИЦИИ ЗА 12,5 МЛН.ЛВ. „ВИК“ ООД – ВРАЦА“ ПЛАНИРА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ДА ЗАПАЗИ ДОБРОТО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ И ДА НАМАЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАГУБИТЕ ПО МРЕЖАТА


12.07.2022

До 2026 г. ще бъдат подменени 227 км. водопроводи и разпределителна мрежа и ще бъдат обследвани 255 км улични водопроводи за скрити течове, по Оперативна програма се реализира изграждане на нова ВиК инфраструктура, за намаляване на високите енергийни разходи е изграден фотоволтаичен парк от 240 кВт

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца  планира да инвестира значителен финансов ресурс и да предприеме устойчиви мерки за надеждно снабдяване с качествена питейна вода и за намаляване на загубите по мрежата. Целта на изготвения бизнес план е постигане на още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В новия бизнес план на дружеството се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 0,482 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е в размер на 3,806 лв./м3 с ДДС. За да подобри качеството на ВиК услугите дружеството е необходимо през периода 2022-2026 г. да изпълни планираните в бизнес плана дейности и инвестиции. Това може да стане само неговите приходи бъдат повишени, с което ще се гарантира постигането на заложените цели.

Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е  заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 13,8%, което е по-ниско от подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През новия регулаторен период „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца ще реализира инвестиционна програма в общ размер 12,5 млн. лв., от които 8,7 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Враца в размер на 4,6 млн. лв.

През следващите 5 години като бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ дружеството ще реализира инвестиции, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца“. Инвестициите в публични активи, които ще бъдат изградени чрез заем за съфинансиране по оперативната програма, са на стойност 4,5 млн. лв.

През предходния период ВиК дружеството постигна високо ниво на съответствие с изискванията за качество на питейните води – 100% съответствие за големите зони на водоснабдяване и 99% - за малките зони.  Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейните води, като в края на периода е прогнозирано запазване на 99% съответствие.

Отчетните данни за 2020 г. показват, че общите загуби на вода са на ниво от 10,45 м3/км/ден.  Планът на ръководството е през следващите години нивото на загуби да бъде намалено с около 17% спрямо нивото за 2022 г.  и да достигне до 8,67 м3/км/ден. В изпълнение на  инвестиционната си програма до 2026 г. ВиК операторът планира подмяна на 227 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. По този начин ще бъдат намалени загубите на вода и се осигурява надеждно и устойчиво водоснабдяване. С реализацията на тези мерки около 28% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. За да бъдат открити скрити течове по мрежата дружеството е предвидило със специализирано оборудване да бъдат обследвани 255 км улични водопроводи. Заложени са и инвестиции за управление на налягането и зониране на водопроводната мрежа, което да гарантира надеждното управление на водоснабдяването в област Враца.

 За да намали високите  си разходи за електроенергия „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца планира конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност. Изграден е собствен фотолтаичен парк с мощност 240 кВт на територията на „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Враца“. По този начин с произвежданата електроенергия от възобновяеми източници се гарантира качествено и ефективно пречистване на отпадъчните води и същевременно значително се оптимизират експлоатационните разходи. ВиК операторът  планира и конкретни мерки, които да доведат до намаляване на разхода на електроенергия спрямо добитата и/или пречистена вода, което също ще намали разходите на дружеството.

Заложените приоритети в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. Впоследствие в резултат на направените от КЕВР препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, представящи подробна информация за параметрите на бизнес плановете и ценовите заявления, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

Финалният вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е съгласуван от Асоциация по ВиК – Враца на проведено на 21.06.2022 г. заседание на общото събрание.  

На общественото обсъждане управителят на ВиК дружеството заяви, че новият бизнес план е важен фактор за подобряване на качеството на услугите. Предвид динамичните условия и повишаващите се цени на енергията и материалите заложените цени вече не са актуални и операторът трудно ще постигне заложените цели през първата година на периода, каза той. Според представителя на Омбудсмана предлаганите цени трябва да бъдат преразгледани, тъй като не са обосновани предвид ниските нива на част от показателите за качество. От Гражданска платформа „Изправи се БГ“ призоваха за запазване на сегашните цени, тъй като социалната поносимост е неточно изчислена, а общите загуби са високи.

От браншовия синдикат на КНСБ беше изразено положително становище във връзка с бизнес плана и цените на водното дружество. От синдикат „Индустрия, строителство и водоснабдяване“- КТ Подкрепа оцениха бизнес плана като балансиран и изпълним, а цените на услугите като значително по-ниски от  прага на социалната поносимост. Представителят на Областната администрация-Враца информира, че бизнес планът на ВиК дружеството е съгласуван от членовете на Асоциацията по ВиК в областта. Потвърден беше ангажиментът Асоциацията да продължи да осъществява ефективен контрол върху цялостната дейност на ВиК оператора.

В отговор на отправени критики и твърдения по време на обсъждането  управителят на  Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца информира, че на територията на областта няма населени места с воден режим. Качеството на водата отговаря на всички изисквания, което е потвърдено многократно от органите на здравните власти. Според дружеството завършването на проекта за изграждане на Воден цикъл ще доведе до рязко снижаване на нивата на загуби на вода.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца на заседание на 29.07.2022 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.