С МАЩАБНИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ БЛИЗО 136 МЛН.ЛВ. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС ЩЕ ГАРАНТИРА НАДЕЖДНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР. БУРГАС И РЕГИОНА


12.07.2022

Дружеството реконструира съоръжения и изгражда нови помпени и пречиствателни станции за питейни води, за намаляване на загубите  предстои подмяна на 149 км. водопроводи и разпределителна мрежа, по Оперативна програма се реализира Интегриран воден проект за областта

През новия регулаторен период „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас планира мащабни инвестиции и ще предприеме устойчиви мерки за надеждно снабдяване с качествена питейна вода. Целта на изготвения бизнес план е постигане на още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на дружеството се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 1,625 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е в размер на 4,386 лв./м3 с ДДС.  За да подобри качеството на ВиК услугите дружеството е необходимо през периода 2022-2026 г. да изпълни планираните в бизнес плана дейности и инвестиции. Това може да стане само неговите приходи бъдат повишени, с което ще се гарантира постигането на заложените цели.

Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. С цел постигане на съществена оптимизация на разходите дружеството планира мерки за енергийната ефективност като възнамерява да оптимизира  и да намали разхода на електроенергия спрямо добитата и/или пречистена вода. Друг фактор за повишените разходи е и  заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 14,98%. Увеличението в съответствие с подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През новия регулаторен период „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас ще реализира инвестиционна програма в общ размер 135,8 млн. лв., от които 112,9 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са многократно по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Бургас в размер на 21 млн. лв.  Дружеството реализира мащабни инвестиции в размер на 37 млн.лв за свързване на язовирите „Ахелой“ и „Порой“ като резервни водоизточници, което ще осигури надеждно водоснабдяване на гр. Бургас и региона.  Двата язовира са предназначени за напояване, но след прехвърлянето им на дружеството те ще бъдат  преустроени и след въвеждането им в експлоатация ще бъдат ползвани за питейно-битово водоснабдяване. Дружеството реконструира съоръженията, изгражда нови пречиствателни станции за питейни води и помпени станции, както и довеждащи водопроводи, с които да ги свърже към съществуващата водоснабдителна система.

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020. По нея дружеството ще инвестира27,3 млн.лв. за изпълнение на проект за „Интегриран воден проект за област Бургас“.

През предходния период ВиК дружеството постигна високо ниво на съответствие с изискванията за качество на питейните води води – 99,99 % съответствие за големите зони на водоснабдяване и 98,81 % - за малките зони. Приоритет в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през новия период до 2026 г. е да бъде запазено постигнатото високо съответствие с изискванията за качество на питейните води като в края на периода бъде постигнато над 99% съответствие.  По отношение на качеството на отпадъчните води, дружеството прогнозира в края на периода да надхвърли регулаторните изисквания.

По отчетни данни за 2019 г. регистрираните от дружеството общи загуби на вода са били 55,01 %, при нива 20,52 м3/км/ден.  Плановете на ръководството на дружеството предвиждат нивото на загуби през следващите години да се намали с 3,3% и през 2026 г. да достигне нива от 19,83 м3/км/ден спрямо нивото за 2022 г.  С цел намаляване на загубите и осигуряване на  надеждно и устойчиво водоснабдяване ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 149 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. С реализацията на тези мерки около 30% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. В бизнес плана са предвидени и инвестиции за управление на налягането, зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира надеждното управление на водоснабдяването в област Бургас. С реализацията на заложените мерки ще се повиши ефективността на всички процеси, свързани с  управлението на цялото водно стопанство.

Заложените приоритети в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. Впоследствие в резултат на направените от КЕВР препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, представящи подробна информация за параметрите на бизнес плановете и ценовите заявления, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

Финалният вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е съгласуван от Асоциация по ВиК – Бургас на проведено на 20.04.2022 г. заседание на общото събрание.

На проведеното открито заседание председателят на КЕВР постави  въпроси, свързани с мерките на ВиК дружеството за намаляване на търговските загуби и за подобряване събираемостта на приходите. От страна на ВиК оператора беше посочено, че голяма част от водомерното стопанство е обновена – през 2021 г. са сменени 15% от водомерите на потребителите, а през тази година още 20% от потребителите ще имат нови измервателни уреди.  Предвиждат се и мерки, с които да се разшири обхвата на измерване по централната водопроводна мрежа. Като сериозен проблем беше изтъкнато остаряването на мрежата, изграждана преди 60-70 г., което увеличава честотата на авариите по нея. Към момента дружеството е реализирало инвестиции за подмяна на над 500 км мрежа, което е само 10 на сто от общата дължина на  мрежата в областта. По отношение на предлаганите цени на услугите за новия регулаторен период 2022-2026 г. от дружеството информираха, че те са одобрени от всички общини на територията на област Бургас, участващи в Асоциацията по ВиК.

Според представителя на Омбудсмана предлаганите цени не са обосновани, тъй като показателите за качество не се подобряват и общите загуби на вода остават твърде високи.  От Сдружение „Изправи се БГ“ също се обявиха против новите цени като посочиха, че планираното увеличение от 56% за 2022 г. е най-високо за страната. Отправено беше искането при определянето на цените Комисията да отчита неизпълнението на редица от показателите за ефективност.

Браншовият синдикат на КНСБ приема изцяло бизнес плана и цените на ВиК Бургас и го оценява като амбициозен. Изразено бе становището, че предвид динамичната икономическа ситуация в страната някои от параметрите на бизнес плана вече не са актуални, което налага той да бъде актуализиран. Според представителя на КТ Подкрепа заложеното увеличение на цената с 18 на сто през 2022 г. е далеч под нивото на социална поносимост. Той смята, че доброто управление на това най-голямо ВиК дружество у нас създава големи възможности за мащабни инвестиции със собствени средства. С широкото въвеждане на дистанционен отчет на потреблението дружеството планира намаление на персонала. В изпълнение на изискванията на ЕС са изградени голям брой пречиствателни станции и се планира изграждане на нови, което допринася за развитието на морския туризъм. Според синдиката дружествата трябва да имат възможност за сключване на дългосрочни договори за доставка на електроенергия, което ще намали значително сегашните им високи разходи.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас  на заседание на 29.07.2022 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.