НАДЕЖДНО И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРОГНОЗИРА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ -ДУНАВ” ЕООД, ГР. РАЗГРАД ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ


01.07.2022

До 2026 г. със специализирано оборудване ще бъдат обследвани 1006 км водопроводи за откриване на скрити течове, което ще намали нивото на загуби с 11%    

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград ще продължи усилията си за доставяне на питейна вода с високо качество в област Разград. Целта на изготвения бизнес план е да бъдат постигнати още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на дружеството се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да бъде увеличена с 1,67 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща към момента цена. След извършена корекция от КЕВР за 2022 г. цената на услугата /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ е предвидено да бъде в размер на 5,302 лв./м3 с ДДС. Тази цена е по-ниска от нивото на социална поносимост в областта. За да се реализират планираните дейности и инвестиции за подобряване на качеството на ВиК услугите дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, което ще гарантира, че заложените цели ще бъдат постигнати.  

Една от основните причини за повишението на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е заложеният ежегоден ръст на работните заплати във ВиК оператора от 13.04%. Размерът на увеличението е по-нисък от договорените 15%, съгласно подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През новия регулаторен период „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград ще реализира инвестиционна програма в общ размер 3,878 млн. лв., от които 2,620 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Разград в размер на 2,056 млн. лв

През предходния период ВиК дружеството постигна високо ниво на съответствие с изискванията за качество на питейните води води – 99,54 % съответствие за големите зони на водоснабдяване и 99,72 % - за малките зони.  Приоритет в бизнес плана на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е през новия период до 2026 г. да бъде запазено постигнатото изключително високо съответствие с изискванията за качество на питейните води (над 99,6%). Успоредно с това дружеството си поставя за цел да постигне пълно съответствие на качеството на отпадъчните води и оползотворяване на генерираните утайки в процеса на пречистване на отпадъчните води.

По отчетни данни за 2021 г. общите загуби на вода на територията на дружеството са в размер на 69,16 % и достигат нива от 13,29 м3/км/ден.  Планът на ръководството е нивото на загуби през следващите години да се намали с 11% и да достигне нива от 13,07 м3/км/ден. За тази цел ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 42 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. С реализацията на тези мерки около 31% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. Дружеството планира мащабни мерки за отстраняване на скрити течове, като с помощта на специализирано оборудване  ще се обследват улични водопроводи с обща дължина 1006 км. Заложени са и инвестиции за управление на налягането и за постигане на 100% зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира надеждното управление на водоснабдяването в област Разград.         

Финалният вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград не е съгласуван от Асоциация по ВиК – Разград. Организацията не е   успяла да проведе заседание на общото си събрание, на което да разгледа и съгласува бизнес плана на дружеството.

Предвид тези обстоятелства Комисията изпрати изрични покани за участие в общественото обсъждане до областния управител и председател на АВиК – Разград и до представители на всички обслужвани общини. 

Специфичен фактор на ВиК дружеството е, че през изминалия регулаторен период 2017-2021 г. настъпиха сериозни промени в обслужваната от него обособена територия. От нея излязоха общините Попово и Опака, като същевременно операторът започна да предоставя ВиК услуги в общините Кубрат и Завет. Това доведе до значителни оперативни и финансови трудности за дружеството, които през новия период трябва да бъдат решавани. Въпреки настъпилите промени в границата на обособената територия дружеството не е достигнало пълно окрупняване в рамките на област Разград, което не даде възможност ВиК операторът да бъде допуснат като бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Заложените приоритети в новия бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР.

На общественото обсъждане управителят на ВиК дружеството Стоян Иванов подчерта, че основните предизвикателства през следващия регулаторен период са амортизираната водопроводна мрежа, което води до високи нива на загуби. Той заяви, че обективен проблем е и влошеното качество на питейната вода в редица населени места, снабдявани от локални водоизточници, където има високо съдържание на нитрати в резултат на интензивно наторяване на земеделски земи. Огромна финансова тежест за дружеството са рязко повишените разходи за електроенергия, тъй като 98% от питейната вода се доставя от подземни източници с използване на мощни помпи, което води до висок специфичен разход на енергия от 1,5 КВч/куб.м. вода. За да намали тези разходи ВиК операторът планира изграждането на фотоволтаици, което ще доведе до 7% икономии на електрическа енергия.

Според представителя на Омбудсмана предлаганите цени не са обосновани, тъй като показателите за качество не се подобряват и общите загуби на вода остават твърде високи.  От Сдружение „Изправи се БГ“ също настояха Комисията да отразява в цените изпълнението на показателите за ефективност.

От браншовия синдикат на КНСБ беше изразено положително становище във връзка с бизнес плана и цените на ВиК Разград. По отношение на определянето на нивото на социална поносимост беше отправена препоръка   при прилагането на указанията Комисията да отчита дохода на домакинство за съответния регион, а не само за област Разград.

Българският ВиК Холдинг оценява, че основно предизвикателство за изпълнението на бизнес плана са цените на електроенергията. Ако не бъдат отпуснати компенсации от 1.07.2022 г. заложените цени на услугите  няма да осигурят изпълнението на инвестициите от страна на дружеството, коментира представителят на Холдинга.

Въпреки предварително заявената готовност за дистанционно участие  представители на Областната асоциация по ВиК-Разград и кметът на община Кубрат не се включиха в общественото обсъждане.

„Впечатлен съм от дълбочината на Вашите обяснения, г-н Иванов, както и от анализа Ви на оперативната дейност на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград - отбеляза председателят на КЕВР Станислав Тодоров. „Комисията е готова да обсъди всички направени от Ваша страна предложения и да актуализира подзаконовата нормативна уредба, доколкото това е от компетентността на регулатора“, заяви също така ръководителят на регулатора.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград на заседание на 21.07.2022 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.