„ВИК” ООД, ГР. СИЛИСТРА ПЛАНИРА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ДА ПОСТИГНЕ НОРМАТИВНИТЕ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ


01.07.2022

Ще бъдат подменени 69 км довеждащи и разпределителни водопроводи,  чрез специализирано оборудване ще се обследват 1076 км водопроводи за откриване на скрити течове, което ще намали нивото на загуби с 23,4%

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра ще продължи усилията си за доставяне на питейна вода с високо качество в област Силистра.

В бизнес планa на дружеството се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да бъде увеличена с 1,567 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР за 2022 г. цената на услугата /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ е предвидено да бъде в размер на 5,035 лв./м3 с ДДС. Тази цена е по-ниска от нивото на социална поносимост в областта. За реализиране на планираните дейности и инвестиции, които да доведат до подобряване на качеството на ВиК услугите през периода 2022-2026 г. дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи.  

Една от основните причини за повишението на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар, в сравнение с базовата 2020 г. Нарасналите разходи са в резултат и на заложения 12,07% ежегоден ръст на работните заплати във ВиК оператора.  Този размер е по-нисък от договореното 15% увеличение, съгласно подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Общият размер на инвестиционната програма, която дружеството ще реализира през 5-годишния период, е 9,968 млн. лв., от тях 8,624 млн. лв. във ВиК системи и съоръжения. В инвестициите е включено финансиране на собственото участие със заемни средства по проекта по ОП „Околна среда 2014-2020“ в размер на 5, 328 млн. лв. Инвестициите, които дружеството ще реализира със собствени средства, са в размер на 3,296 млн. лв. Общата сума на предвидените инвестиции е значително по-голяма от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Силистра в размер на 1,247 млн. лв

През предходния период ВиК дружеството постигна висока степен на съответствие с изискванията за качество на питейните води – 100% съответствие за големите зони на водоснабдяване и 99,73% - за малките зони.  Сред приоритетите на дружеството в бизнес плана за новия период до 2026 г. е да бъде запазено постигнатото пълно съответствие с изискванията за качество на питейните и отпадъчни води

По отчетни данни за 2021 г. общите загуби на вода на територията на дружеството са в размер на 58,34% и достигат нива от 8,47 м3/км/ден. Планът на дружеството е да намали нивото на загуби с 23,4% по време през следващите години, достигайки нива от 6,95 м3/км/ден. За целта ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 69 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. С реализацията на тези дейности близо 38% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. С помощта на специализирано оборудване дружеството ще обследва за скрити течове улични водопроводи с обща дължина 1076 км. Заложени са инвестиции и за управление на налягането и за зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира надеждното управление на водоснабдяването в област Силистра.

Финалният вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра  не е съгласуван от Асоциация по ВиК – Силистра. На заседание на общото събрание на Асоциацията, проведено на 30.07.2021 г., е съгласуван единствено първия вариант на бизнес плана на дружеството. Асоциацията по ВиК е провела на 17.06.2022 г. заседание по бизнес плана, но не е взела решение за неговото съгласуване или за връщане за преработка.

Комисията изрично покани за участие в общественото обсъждане  областния управител и председател на АВиК – Силистра, както и представители на всички общини на обслужваната от дружеството територия. 

На общественото обсъждане  представителят на Омбудсмана се обяви против увеличението на цените на услугите. Според него  цените достигат прага на социалната поносимост и не отговарят на неизпълнените показатели за качество. От Сдружение „Изправи се БГ“ също се обявиха против новите цени като настояха Комисията да върне бизнес плана за преработка.

Основната причина Асоциацията по ВиК да не приеме бизнес плана и цените на дружеството е, че в него липсва задълбочен анализ на ценообразуването и на социалната поносимост на цените, заявиха от Областната администрация, която ръководи Асоциацията по ВиК.

Според представителите на ВиК оператора през 2021 г. Асоциацията по ВиК е одобрила първоначалния вариант на бизнес плана. Асоциацията обаче е отказала да съгласува финалния вариант на бизнес плана, независимо, че в него са запазени всички параметри и е променена единствено актуалната цена на електрическата енергия, която ще бъде закупувана. Според дружеството основното предизвикателство за финансовата стабилност на дружеството е, че електроенергията се закупува на борсови цени, а цените към абонатите остават регулирани. В тази връзка беше посочено, че делът на енергията е над 50 на сто от всички разходи. В бизнес плана са свити всички възможни разходи, включително е заложен ръст на работните заплати в по-нисък размер от споразумението със синдикатите за 15% увеличение. Това е направено с цел новите цени да останат под прага на социалната поносимост за област Силистра.

От браншовия синдикат на КНСБ подкрепиха новия бизнес план и цени на ВиК Силистра. Отново беше отправен призив при отчитане на дохода на домакинство Комисията да прилага данни за съответния регион, а не само за област Силистра.  

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра  на заседание на 21.07.2022 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.