Новини

„ВИК” AД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПЛАНИРА ДА ПОСТИГНЕ НОРМАТИВНИТЕ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ


09.06.2022

До 2026 г. ще бъдат оползотворени общо 5 855 тона утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище ще продължи да извършва превантивна експлоатация и поддръжка на ВиК системите, с което да осигурява необходимото качество на ВиК услугите в област Търговище. Въпреки, че от 2019 г. дружеството обслужва всички общини в област Търговище, ВиК операторът не успя да кандидатства за финансиране на инвестиции с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Целта на изготвения бизнес план на дружеството е да бъдат постигнати още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на дружеството се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 1,212 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е в размер на 4,370 лв./м3 с ДДС. За постигане на планираните дейности и инвестиции за подобряване на качеството на ВиК услугите, през периода 2022-2026 г. дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че заложените цели ще бъдат постигнати.

Основните причини за повишение на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги. Спрямо базовата 2020 г. драстично са нарастнали разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар. Друг фактор е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора Друг фактор е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора. Предвидено е увеличение от 13,6%, което е по-ниско от подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Финалният вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище не е съгласуван от областната Асоциация по ВиК. На 03.08.2021 г. е съгласуван само първия вариант на плана. Асоциацията не е изпълнила законовото изискване да приеме окончателния проект или при констатирани несъответствия да го върне за преработка, като даде мотивирано становище и указания. Решение не е взето и на заседанието на организацията на 11.04.2022 г.

Съгласно изискването на нормативната уредба, в случаите, когато асоциациите по ВиК или общинските съвети не са взели решение по бизнес плана на ВиК оператор в изискуемия срок се счита, че той е приет без възражения.

Предвид тези обстоятелстна Комисията изпрати изрични покани за участие в общественото обсъждане до областния управител и председател на АВиК – Търговище и до представители на всички обслужвани общини.

Заложените приоритети в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. Впоследствие в резултат на направените от КЕВР препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, представящи подробна информация за параметрите на бизнес плановете и ценовите заявления, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

Общият размер на инвестиционната програма за периода е 5,45 млн лв., от които 3,9 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са по-големи от заложените 3,8 млн. лв. инвестиции по договора с Асоциация по ВиК – Търговище.

 Със собствени средства „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище ще инвестира в подобряването на ефективността на важни оперативни процеси. За тази цел се предвижда да бъдат надградени съществуващите системи, ще се внедрят нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите.

Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейните води, като в края на периода се прогнозира 99% съответствие на стандартите. По отношение на качеството на отпадъчните води дружеството прогнозира в края на периода да постигне изпълнение на регулаторните изисквания.

С цел да бъдат намалени общите загуби на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите до 2026 г. ВиК операторът планира да подмени 77 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа.  С тези мерки  26% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. С цел предприемане на своевременни мерки за отстраняване на скрити течове със специализирано оборудване дружеството ще обследва общо 545 км улични водопроводи.  Разчетите сочат, че по този начин нивото на загуби ще бъде намалено с 25% до нива от 10,01 м3/км/ден. Заложени са и инвестиции за управление на налягането, зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира  надеждното управление на водоснабдяването в област Търговище.

На общественото обсъждане представителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище изразиха подкрепа по отношение на изводите и констатациите на Комисията за новия бизнес план. Според двата национални браншови синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“ водното дружество има по-добри показатели в сравнение с много от останалите ВиК дружества в страната и с новия бизнес план е заложило високи цели, които ще доведат до допълнително  подобряване на качеството на ВиК услугите. Според тях Комисията е взела правилно решение да започне административно производство за разглеждане на бизнес плана и цените на дружеството, независимо, че Асоциация по ВиК Търговище не е взела решение за съгласуване в законовия срок. „За всички дружества е от изключителна важност техните бизнес планове и цени да бъдат приети възможно най-скоро, защото в противен случай изпадат в ролята на заложници, без да имат вина. Отлагането поставя в риск функционирането на цялата ВиК система и може да доведе до евентуално спиране на водоснабдяването в отделни райони“, предупредиха синдикатите.

Според Омбудсмана и Сдружение „Иправи се БГ“ предлаганите цени са неприемливи, тъй като не са обвързани с изпълнението на показателите за качество. Оспорени бяха данните за нивото на социална поносимост на цените, определяни в съответствие с данните на НСИ. Отправен беше призив за приемане на нова Стратегия във водния сектор, която да отчете новите условия и да даде посока за разрешаване на напрупаните проблеми. Представителят на ВиК Търговище заяви, че дружеството е направило максималното, за да не допусне цените на услугите да надхвърлят нивото на социална поносимост. В тази връзка той оспори начина, по който НСИ определя размера на дохода на лице от домакинство в област Търговище. За да не бъде надхвърлено нивото на поносимост на цените дружеството е заложило годишно увеличение на заплатите с 13,6%, а не с 15%, както е договорено в Споразумението с МРРБ и Български ВиК холдинг. Това е направено независимо, че към момента средната работна заплата във ВиК Ловеч е изключително ниска и не надхвърля 1010 лв. Според работната група изработването на нова 10-годишна Стратегия в сектора е крайно необходимо, но това не е от компетентността на КЕВР, а на ресорното Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

„Буди недоумение слабата активност на някои общински ръководства и на областни ВиК асоциации, които не изпълняват ангажиментите си по отношение съгласуването на бизнес плановете и цените на ВиК дружества. Те имат задължението да обяснят причините за това, а дори не участват в обществените обсъждания на КЕВР, където е мястото да заявят позицията си“, заяви членът на Комисията Димитър Кочков. Според него това е начин цялата отговорност да бъде прехвърлена върху регулатора. Законът обаче е предвидил възможността Комисията да може да стартира административни производства при липса на произнасяне от местните власти и Асоциации и по този начин да не се допусне цялостната работа на дружествата да бъде поставена под риск, изтъкна членът на КЕВР.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси.

Окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище  КЕВР ще приеме на заседание на 29.06.2022 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.