Новини

ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ВИК „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ГР. БРАЦИГОВО ПЛАНИРА ЗНАЧИМИ ИНВЕСТИЦИИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ


18.05.2022

Планираното увеличение на цената през 2022 г. гарантира дългосрочна устойчивост и финансова стабилност на дружеството 

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово ще инвестира значителни средства за запазване на постигнатото много добро качество на питейната вода, намаляване на общите загуби във водоснабдителните системи  и намаление на авариите. За постигането на тeзи цели дружеството планира до 2026 г. да увеличи общия размер на инвестициите си с над 30%.

 За постигане на планираните дейности и инвестиции, насочени към подобряване на качеството на услугите, дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че целите ще бъдат постигнати. В тази връзка в бизнес плана е предложено през 2022 г. комплексната цена да бъде в размер на 1,579 лв./м3, което е увеличение с 34 стотинки/куб. метър, с ДДС, спрямо действащата към момента цена.

Финалният проект на бизнес план на дружеството, след извършените корекции, е съгласуван от Общинския съвет на община Брацигово.

Приоритетите, заложени в новия бизнес план на ВиК оператора за предстоящия 5-годишен регулаторен период, бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. дружеството внесе заявленията си за бизнес план и цени, като впоследствие в резултат на направените от КЕВР препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, представящи подробна информация за параметрите на бизнес плановете и ценовите заявления, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

На общественото обсъждането представителите на браншовите синдикати на КНСБ и на КТ „Подкрепа“ подкрепиха изцяло параметрите на новия бизнес план. По тяхното мнение изпълнението на поставените в него цели ще доведат до подобряване качеството на услугите.

Дружеството е планирало да реализира инвестиции в общ размер от 436 хил.лв., от които 209 хил.лв. в публични ВиК системи и съоръжения. С това се надхвърлят значително заложените инвестиции по договора с община Брацигово в размер на 168 хил.лв. Общият размер на инвестициите на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за изграждане на водомерното стопанство се предвижда да бъде увеличен от 50,72% през 2020 г. - до 82,68% през 2026 г. За периода на бизнес плана ВиК операторът предстои да подмени и реконструира близо 7 километра довеждащи водопроводи, с което ще гарантира надежното водоснабдяване на потребителите и ще намали общите загуби на вода до 42,15%. По този показател дружеството се нарежда сред ВиК операторите с най-добри показатели в цялата страна. Важна роля за постигането на тази цел има намалението на авариите по водопроводната мрежа като ВиК операторът планира до 2026 г. техният брой да бъде с около 15% по-малък.

По отношение на качеството на питейните води и техния мониторинг „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово отчита отлични резултати като по този показател през 2020 г. постигнатото ниво на изпълнение е 100%. Амбициите на оператора са да гарантира това високо качество и за новия 5-годишен период.  Отчетните данни в бизнес плана показват, че е високо качеството и на отпадъчните води. Дружеството предвижда целенасочени усилия за постигане на по-добри нива и по отношение на активния контрол на течовете, което влошава финансовите резултати.

През 5-годишния период на бизнес плана „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово  планира да постигне високи показатели по отношение на зонирането на водопроводната мрежа. Това е важен фактор за налягането във водоснабдителната система и е свързано с осигуряването на качествено и надеждно водоснабдяване. До 2026 г. зонирането трябва да достигне ниво 76%, като през 2020 г. то е само 12,5%. Дружеството прогнозира през последната година на бизнес плана да намали изразходваната електрическа енергия, което ще повлияе за намаляване на общите му разходи.