ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ : СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ КЕВР И РЕГУЛАТОРИТЕ НА ГЪРЦИЯ И РУМЪНИЯ СЪЗДАВА ПРАВНА РАМКА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СЪВМЕСТНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


29.05.2017

 „С подписването на споразумение за сътрудничество между гръцкия, българския и румънския енергийни регулатори се създава правната рамка на взаимодействието между тях, с цел повишаване качеството на регулаторния процес. Документът има важна роля за хармонизиране на регулаторните практики и допринася за изпълнението на целите на Европейския енергиен съюз, очертани в Третия енергиен пакет.“ Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на официална церемония на 26.05.2017 г. в Атина, на която подписи под документа положиха и ръководителите на енергийните регулатори на Гърция и Румъния Николаос Булаксис и Николае Хаврилет. Като определящи фактори на регионалното сътрудничество доц. Иванов посочи либерализацията на енергийните пазари и последващото им обединяване, както и съвместни усилия за изграждането на интерконекторните газови връзки като част от Вертикалния газов коридор. В състава на българската делегация за участие в тристранната среща в Атина беше и членът на КЕВР Александър Йорданов.

    Тристранното споразумение надгражда подписаното през 2016 г. споразумение между българския и румънския регулатор и става практическа платформа за сътрудничество между регулаторните органи на трите държави. Конкретните форми на взаимодействието предвиждат провеждането на периодични работни срещи по теми от общ интерес, обмяна на информация и документация, както и програми за развитие на експертния капацитет.

    На проведените разговори ръководителите на трите национални регулатора - Николаос Булаксис, доц. Иван Иванов и Николае Хаврилет, изразиха общото мнение, че подписаното споразумение поставя отношенията между регулаторите на нова основа и допринася за активното практическо взаимодействие между тях. Обсъдени бяха въпроси, свързани с регулаторните практики, организацията на работата на администрациите и възможностите за взаимодействие при формиране на съвместни инициативи по приоритетни за региона въпроси.

     „Европейският енергиен съюз е предизвикателство за страните от Общността и открива нови хоризонти за сътрудничество и нови възможности за потребителите на електроенергия и природен газ. Един от неговите приоритети е регионалното обединение на пазарите на природен газ и постигане на свързаност на европейската газова система, което води до конкуренция, сигурност на доставките, по-високо качество на услугите и по-добри цени за потребителите“, подчерта ръководителят на българския енергиен регулатор на тристранната среща на регулаторите. В презентацията си на тема : „Развитие на газовия сектор в България и ролята на регулатора“ той изнесе конкретни данни за състоянието на пазара на природен газ у нас, структурата на потреблението, възможностите на националната и на транзитната газопреносна мрежи. Сред основните проблеми пред българския пазар на природен газ доц. Иван Иванов посочи наличието на единствен външен доставчик, липсата на реверсивни газови връзки със съседните страни и отсъствието на конкуренция в сектора.

     „Важна роля за развитието на регионалния газов пазар имат газовите интерконектори, като сред тях особено ключово е значението на връзките с Румъния и Гърция. С тяхното включване като елемент от Газовия коридор „Север-Юг“ става възможно реализирането на един от приоритетите на Европейския енергиен съюз за създаването на общ европейски пазар на природен газ и за сигурност на доставките“, заяви доц.Иванов. Той информира за предприетите от българския регулатор мерки за синхронизиране на нормативната рамка в съответствие с директивите и регламентите на Третия Енергиен пакет, в т.ч. приемане на Правила за търговия, правила за достъп до газопреносните мрежи и за балансиране, за оперативна съвместимост и обмен на данни, за механизмите за разпределяне на капацитети и хармонизиране на тарифите за пренос на природен газ. В съответствие с Регламент 312 на ЕК, КЕВР е одобрил въвеждането от „Булгартрансгаз“ ЕАД на Временни мерки – алтернатива на платформа за балансиране, такса дисбаланс, регламент за балансиране. Въведена е и Регионална платформа за резервиране на капацитет, която газопреносният оператор използва във входно/изходни точки със съседни оператори от страни-членки на ЕС за провеждане на търгове за разпределяне на капацитет на дневна, месечна, тримесечна и годишна база.

    Делегациите на българския и на гръцкия регулатор проведоха и двустранна среща, на която бяха обсъдени възможностите за ускоряване на процесите за построяване на интерконектора „Комотини – Стара Загора“, който ще свърже европейската газопреносна система с Южния газов коридор и ще даде възможност за доставки от алтернативни източници и маршрути. От името на КЕВР доц. Иван Иванов изрази висока оценка за усилията на гръцкия регулатор и на всички заинтересовани страни, ангажирани с окончателното Споразумение за междусистемно свързване на газопреносните системи на България и Гърция. По общо мнение то създава възможности търговци на природен газ да сключват сделки за виртуална търговия, което допринася за развитието на конкуренция на българския газов пазар. В тази връзка участниците в срещата специално подчертаха активната насърчаваща и медиаторска роля на Европейската комисия, чиито последователни усилия са насочени към развитието и либерализацията на газовите пазари на континента.

    В рамките на официалното посещение, доц. Иван Иванов и членът на КЕВР Александър Йорданов проведоха работна среща и с делегацията на румънския енергиен регулатор. Акцент в разговорите бяха промените в националните регулаторни рамки, свързани с развитието на пазарите на електроенергия и природен газ.

Презентация: Развитие на газовия сектор в България и ролята на регулатора