Новини

КЕВР ЗАПОЧНА ОБСЪЖДАНЕТО НА ПЪРВИТЕ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЦЕНИ НА ВиК ДРУЖЕСТВАТА ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022-2026 Г-


27.04.2022

Станислав Тодоров: „Комисията има готовност да окаже необходимата експертна подкрепа на водните оператори за подобряване тяхната ефективност“

„В настоящия период всички ВиК дружества оперират в сложна икономическа ситуация, която поставя пред техните ръководства сложни задачи и изисква инициативност за нови решения. Като експертен регулаторен орган Комисията е готова да им даде необходимата яснота и насоки за стъпките, които водните оператори могат да предприемат в качеството им на търговски дружества с цел повишаване на ефективността на работата“. Това заяви председателят на КЕВР Станислав Тодоров на проведените днес заседания за разглеждане на първите бизнес планове и предложения за цени на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2022-2026 г.

Регулаторът проведе  открити заседания и обществени обсъждания на доклади и проекти на решения за одобряване на бизнес планове и цени на ВиК услуги на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана.  Още на 16.12.2021 г. Комисията имаше готовност да проведе заседания по заявленията на двете дружества, но във връзка с наложения от Народното събрание мораториум на цените на ВиК услугите те бяха отложени.  

Представители на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня не взеха участие в откритото заседание, а на проведеното обществено обсъждане бе изразена позиция единствено от страна на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ. Бизнес планът на дружеството е съгласуван от общински съвет Сапарева баня.

„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня предоставя само услугата доставяне вода на потребителите, като за битовите потребители бизнес планът предвижда повишение на цената на услугата от действаща 0,97 лв/м3 с ДДС до 1,043 лв/м3 с ДДС през текущата 2022 г. В същото време за целия период на бизнес плана предлаганата цена е значително по-ниска от нивото на социална поносимост за област Кюстендил. Дружеството предвижда да инвестира в публични ВиК активи общо 327 хил.лв. през периода, което е двойно повече спрямо заложените инвестиции в договора с община Сапарева баня. Предвижда се нивото на загуби на вода в реално изражения (м3/км мрежа/ден) да намалее с 20% - от 17,18 до 13,71 м3/км/д.  Дружеството доставя вода изцяло по гравитачен способ, респективно не използва електроенергия за технологични нужди.

На проведеното второ открито заседание за разглеждане на бизнес план и цени на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, представителите на дружеството посочиха редица предизвикателства пред област Монтана и пред целия Северозападен регион. Според тях основните проблеми пред развитието на дружеството са ниските нива на средни доходи на домакинствата, водещи до ниски нива на социална поносимост на цените на ВиК услугите.  Този фактор не дава възможност на ВиК дружеството да заложи в бизнес плана необходимите нива на разходи за възнаграждения на персонала и за доставяне на електроенергия, необходима за предоставянето на ВиК услуги.

На проведеното обществено обсъждане областният управител на Монтана, който е и председател на Асоциация по ВиК – Монтана информира, че  с решение на Общото събрание на асоциацията параметрите на бизнес плана са съгласувани. От страна на Националния браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ като проблеми бяха изтъкнати забавянето на разглеждането на бизнес плана на дружеството и на останалите ВиК оператори, начина на изчисляване на социалната поносимост, базиран на данни за среден доход само за област Монтана, а не на база Северозападен регион (което би дало възможност за по-високо нарастване на цените на ВиК услугите), компенсирането на ВиК операторите на високите цени на електроенергия и др. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, в качеството си на принципал на дружеството, не присъстваха на  общественото обсъждане.

Предложеният бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана предвижда през текущата 2022 г. комплексната цена за ВиК услуги (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за битови потребители) да нарасне от 3.115 лв/м3 с ДДС до 3,834 лв/м3 с ДДС. Предлаганата цена за 2022 г. е под нивото на социалната поносимост за област Монтана. През следващите години от регулаторния период се предвижда комплексната цена да достигне максималния праг на социална поносимост за област Монтана. През периода на бизнес плана дружеството планира да инвестира в публични ВиК активи общо 4 299 хил. лв., което е значителен ръст спрямо заложените инвестиционни нива в договора с Асоциация по ВиК-Монтана в размер на 2 420 хил.лв. Предвижда се нивото на загуби на вода в реално изражения (м3/км мрежа/ден) да намалее със 17,4% от 22,57 до 18,65 м3/км/д. Дружеството е заложило оптимизиране на разходите за доставяне на електроенергия за технологични нужди чрез използване на собствени възобновяеми източници за производство на електроенергия в услугите доставяне на вода и пречистване на отпадъчни води. През периода на бизнес плана се прогнозира качеството на питейните и отпадъчни води да бъде в съответствие с регулаторните изисквания.

От страна на Комисията на проведеното обществено обсъждане бе напомнено, че повече от 10 години Комисията прилага непроменен подход при определяне на нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите.  Още през 2016 г. регулаторът извърши задълбочен анализ на проблемите със социалната поносимост и предложи на изпълнителната и законодателна власт редица  промени в нормативната уредба, които към днешна дата не са факт. В  допълнение беше посочено, че в публикувания за обществено обсъждане през 2020 г. от МРРБ проект на нов Закон за водоснабдяване и канализация не се предвиждаха промени както в изискванията за начина на изчисляване на социалната поносимост, както и по отношение на възможността за водни помощи за социално слаби домакинства.

„Регулаторът ще подкрепя операторите за предприемането на всички мерки, включително и за инвестиции за повишаване на ефективността на управлението на активите. В това отношение  добър пример са плановете на ВиК Монтана да инвестира в инсталации за собствено производство на електрическа енергия“, каза председателят на КЕВР Станислав Тодоров. Той призова  ръководствата на дружествата да проучат опита на други ВиК оператори в страната, за което Комисията е готова да окаже необходимото съдействие. „Регулаторът е готов да окаже всякаква подкрепа като предостави на операторите всички извършени анализи, които ще ги подпомогнат за решаване на текущи и дългосрочни проблеми, включително и за отражението на инвестициите в инфраструктурни проекти върху намаляването на загубите“, подчерта Станислав Тодоров.

В рамките на следващите 14 дни всички заинтересовани страни могат да представят писмени становища по докладите и проектите на решения за бизнес плановете на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за новия регулаторен период 2022-2026 г.

Решенията за одобряване на бизнес плановете на двете ВиК дружества Комисията ще приеме на заседания на 19.05.2022 г.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на работата на КЕВР откритите заседания и обществени обсъждания бяха излъчени онлайн.