ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА М. АПРИЛ ЩЕ БЪДЕ ВЗЕТО ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ РЕГУЛАТОР


14.03.2022

КЕВР ще използва всички налични регулаторни механизми за постигане на максимално добри цени за крайните потребители

Във връзка с внесеното ценово заявление от „Булгаргаз“ ЕАД, с което се предлага цена на природния газ за регулирания пазар за м. април 2022 г. в размер на 179,36 лв./МВч, Комисията за енергийно и водно регулиране счита за необходимо да поясни следното:

Предложената от „Булгаргаз“ ЕАД цена на природния газ за м. април 2022 г. отразява стойности на параметри, отчетени към датата на подаване на заявлението, поради което така предложената цена има изцяло прогнозен характер. Решението на КЕВР за утвърждаване на цената за м. април 2022 г. ще отчете изменението на тези параметри към последния ден на м. март.

Измененията през 2020 г. на Закона за енергетиката във връзка с променените условия по договора за доставка на природен газ с основния доставчик на „Булгаргаз“ ЕАД - ООО „Газпром експорт” предвиждат КЕВР ежемесечно да утвърждава цена на природния газ. В тази връзка „Булгаргаз“ ЕАД е задължен 20 дни преди изтичане на текущия месец да внася в КЕВР заявление за утвърждаване на цена на природния газ, която да се прилага през следващия календарен месец. Предвид това, на 11.03.2022 г. общественият доставчик е подал в КЕВР заявление за утвърждаване на цена на природния газ за м. април 2022 г., в което е отчел пазарните фактори към тази дата.

В резултат на военния конфликт в Украйна и на наложените санкции, в отделни дни през периода 1-10 март 2022 г. цените на газовите борси достигнаха екстремни стойности от 3900 долара/1000 куб. м., което е близо 350 евро за МВч. Налице е тенденция към нормализиране на пазарите и към днешна дата се наблюдава понижение на борсовите цени от близо три пъти – днешните котировки показват цени от 1250 долара/1000 куб. м. или около 110 евро/МВч. Очакванията на енергийния регулатор са през оставащите дни до края на м. март тенденцията към стабилизиране на международните цени на природния газ да продължи.

В решението за утвърждаване на цена на природния газ за регулирания пазар, което ще бъде взето в началото на м. април, Комисията ще отчете стойностите на международните котировки към 31 март 2022 г., а не само екстремните нива на цените в началото на м. март.

КЕВР започна анализ до каква степен са обосновани разчетите в заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД и дали в него са отчетени всички възможни резерви за намаляване на цената, включително и чрез максимално възможните доставки от газовото хранилище в Чирен. От обществения доставчик се изисква да представи обосновка и доказателства за всеки ценообразуващ елемент и анализ на пазара на природен газ.

КЕВР отново потвърждава, че в сегашната неблагоприятна ситуация на рекордно високи цени на международните пазари, ще изпълни заявените си приоритети за постигане на максимално добри цени за крайните битови потребители. За тази цел, при утвърждаване на цената на природния газ Комисията ще приложи всички регулаторни механизми, с които разполага.