Новини

КЕВР ПРИЕ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“ И ЗА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ“


27.01.2022

На проведено заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в пълен състав, прие решения, с които издаде лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“ и за дейността „търговия с природен газ“, по внесени заявления от енергийни дружества.  Лицензии за търговия с електрическа енергия получават „Армако“ АД,  „АОТ Енерджи Белгия“ СА,  „Микс Газ Груп“ ООД и „Група Дружества Газ Римини“ СПА, а „Екос 17“ ООД - за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Комисията прие и решение, с което продължи срока на лицензията, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. Регулаторът одобри на всяко дружество и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените лицензии.

На отделно заседание Комисията, в състав „Енергетика“, прие решения за одобряване на внесените от дружествата бизнес планове. 

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, преди да приеме решения за издаване на лицензии на енергийните дружества и за одобряване на техните бизнеспланове   и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, Комисията проведе открити заседания. На тях представителите на дружествата - заявители подчертаха, че приемат изводите и констатациите в изготвените доклади на работните групи.

Приетите решения за издаване и продължаване на лицензии на енергийни дружества ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.