КЕВР УТВЪРДИ ГРАФИК ЗА ПЛАНОВИТЕ ПРОВЕРКИ ПРЕЗ 2022 г. НА ДРУЖЕСТВАТА В СЕКТОРИТЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА“, "ПРИРОДЕН ГАЗ" И "ВиК УСЛУГИ"


21.01.2022

На проведено заседание КЕВР утвърди график за плановите проверки през 2022 г. на дружества в секторите, по отношение на които регулаторът осъществява контролните си правомощия – „Електроенергетика и топлоенергетика“, "Природен газ" и "ВиК услуги". Годишният график на проверките се утвърждава в съответствие със Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и се изготвя съгласно изискванията на "Методиката за осъществяване на контролните правомощия на ДКЕВР по ЗЕ и ЗРВКУ" /Методиката/, при спазване на заложените в нея критерии за подбор на проверяваните регулирани дружества и отчитане на особеностите на съответния регулиран сектор. Проверките се извършват на широк географски принцип и включват както по-големи, така и по-малки дружества на територията на цялата страна.

Планираните планови проверки в сектор „Електроенергетика“през 2022 г. имат за цел установяване спазването на условията на издадените лицензии на дружества в сферата на електроенергетиката и топлоенергетиката. Проверките на електроразпределителните дружества ще бъдат с тематична насоченост и ще бъдат фокусирани върху проблеми, за които през 2021 г. в Комисията са постъпили значителен брой жалби и сигнали - грешки при отчитане, респ. фактуриране на консумираната електрическа енергия, качество на доставяната електрическа енергия, начисляване на корекционни сметки, отказ за присъединяване на фотоволтаични централи с мощност до 30 kWp по реда на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. Целта на инспекциите е да бъде извършен регулаторен контрол и анализ на мерките, които дружествата - лицензианти предприемат за справяне с възникналите проблеми и дали те водят до конкретни практически резултати. Експертите от контролните звена на КЕВР ще проверяват и изпълнението на инвестиционните програми на дружествата и реално извършените инвестиции спрямо инвестициите, включени в регулаторната база на активите за регулаторния период. Това е необходимо предвид на задължението на регулатора ежегодно да утвърждава цени на електроразпределителните дружества.

През 2022 г. в сектор „Електроенергетика“ тематичните планови проверки ще обхванат три електроразпределителни дружества - „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще бъде проверено за постигнатите резултати и изпълнението на дадените от КЕВР задължителни указания във връзка с постъпили жалби за лошо качество на доставяната електрическа енергия. Успоредно с това ще бъде извършена проверка на реално извършените инвестиции и разходите за амортизации за 2021 г.

При „Електроразпределение Север“ АД фокусът на плановите проверки ще бъде поставен върху изпълнението на мерките, предприемани от дружеството за намаляване броя на жалбите, свързани с отчитане на потребената електрическа енергия. Предмет на проверка ще бъдат и реално извършените инвестиции и разходите за амортизации.

Проверката на „Електроразпределение Юг“ ЕАД ще обхване предприеманите мерки за решаване на проблемите, свързани с присъединяването на фотоволтаични централи на територията на дружеството по реда на чл. 21, т. 1 от ЗЕВИ. През последните няколко години броят на жалбите в тази насока остава относително висок, което е показател за съществуването на устойчиви проблеми. Ще бъдат проверени също реално извършените инвестиции и разходите за амортизации.

В сектор "Топлоенергетика" плановите проверки през 2022 г. са насочени към изпълнението на лицензионните задължения на четири енергийни дружества – „Топлофикация-Пeрник“ АД, „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, „Топлофикация-Габрово“ ЕАД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.

През 2022 г. в сектор "Природен газ" предстоят комплексни планови проверки на пет дружества, лицензирани за извършване на дейности по „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”. Съгласно чл. 46 от Методиката сред критериите за включване на регулирани дружества в графика за планови проверки през текущата година са размера на годишния им оборот и стойността на дълготрайните активи, дружества, които са останали извън обхвата на плановите проверки през последните две години, финансови резултати от предходната година, брой жалби от потребители. Две от газоразпределителните дружества имат издадени лицензии, в обхвата на които се включват териториите на няколко общини, а останалите три газоразпределителни дружества са титуляри на лицензии за териториите само на една община.

През 2022 г. периодичните планови проверки в сектор "В и К услуги" ще обхванат три ВиК оператора с одобрени бизнес планове за регулаторния период 2017-2021 г. Предмет на проверките ще бъдат проверка и оценка на състоянието на наличните регистри и бази данни на проверяваните дружества, оценка на качеството на отчетната информация, проверка на внедряването и прилагането на регулаторните изисквания за отчетност на капиталовите разходи и активи, прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги и други. За 35 дружества ще бъдат извършени планови проверки на отчетните доклади на ВиК операторите за изпълнение на одобрените бизнес планове през 2021 г.

Освен утвърдените планови проверки през 2022 г. КЕВР ще извършва и извънредни проверки на дружества в енергийния и водния сектор. Те ще бъдат инициирани при получавани сигнали за нередности, както и след публикации в медиите за нарушения на лицензионни задължения на дружествата. Комисията ще назначава проверки и при възникване на извънредни обстоятелства от значим обществен интерес.