Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕ НА ЛИЦЕНЗИИ


19.01.2022

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания за разглеждане на доклади на работните групи във връзка с подадени заявления от енергийни дружества за издаване на лицензии и за продължаване на срока на лицензии. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладите бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията, откритите заседания бяха проведени дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителите чрез Програмата за комуникации Skype.

Разгледани бяха доклади на работните групи по заявленията за  издаване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия, подадени от „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА , „Група Дружества Газ Римини” С.п.А. и „Микс Газ Груп“ ООД.  На отделно открито заседание бяха обсъдени доклади по заявленията на Армако“ АД за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект и за одобряване на бизнес план на дружеството за периода 2022 г. - 2026 г. Разгледани бяха и заявления, подадени от „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. - за продължаване срока на лицензия, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“/, и от „Екос 17“ ООД - за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

На откритите заседания упълномощени представители на енергийните дружества-заявители подчертаха, че приемат без забележки изготвените доклади на Комисията.

Окончателни решения по всички разгледани заявления на енергийните дружества Комисията ще вземе на заседание на 27.01.2022 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.